UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 749 /KH-STC

          Lạng Sơn, ngày 10 tháng  5 năm 2017

 

 

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng các

 gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017

 


Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017; Kế hoạch số 70/KH-UBND, ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017; Công văn số 1395/CTĐ ngày 27/4/2017 của Cụm thi đua các cơ quan tham mưu tổng hợp về việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2017. Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch tuyên truyền và xây dựng gương điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 theo các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua, yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của các phong trào thi đua yêu nước và hiệu quả thiết thực của việc nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; tạo động lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan vững mạnh, giữ vững và phát huy truyền thống xây dựng và phát triển ngành, góp phần phát triển kinh tế - xã hội củng cố quốc phòng, an ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa tại địa phương.

           - Các phòng chuyên môn thuộc Sở chủ động phát hiện, xây dựng và lựa chọn những mô hình, điển hình tiêu biểu, toàn diện hoặc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương học tập, nhân rộng trong toàn cơ quan, ngành và trong tỉnh.

          - Thông qua công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhằm khơi dậy ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, đảm bảo phong trào thi đua có tính bền vững hiệu quả, thiết thực, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, định kỳ tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, rút ra các bài học kinh nghiệm về công tác tổ chức; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

2. Yêu cầu

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng kế hoạch, đề ra tiêu chí cụ thể và tổ chức thực hiện các quy trình phát hiện, nhân rộng, học tập gương điển hình tiên tiến ở cơ quan, một cách thiết thực, hiệu quả.

- Việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn liền với sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, các cuộc vận động... trong mỗi giai đoạn nhất định. Điển hình được nhân rộng phải thực sự tiêu biểu, có sức lan tỏa, tác động tích cực đối với cơ quan và đời sống xã hội.

          II. NỘI DUNG

          1. Nội dung tuyên truyền

          - Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

          - Tuyên truyền các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung sức vì người nghèo; Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

- Tuyên truyền các phong trào thi đua truyền thống của các ngành, của tỉnh; gắn công tác truyên truyền  những mô hình, gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác và chiến đấu; là nhân tố tích cực, dẫn đầu trong các phong trào thi đua,  tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có tinh thần tương thân tương ái; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

          2. Công tác phát hiện, lựa chọn điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, tiêu biểu

          2.1. Đối tượng

Là tập thể, cá nhân các Phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở Tài chính (gọi chung là Phòng) tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực thuộc Sở Tài chính, thực sự là những nhân tố mới, điển hình tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

          2.2. Tiêu chuẩn 

          a) Tiêu chuẩn chung:

Gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động, học tập, công tác; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở; gương mẫu chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của cơ quan.

          b) Tiêu chuẩn đối với tập thể

          - Là tập thể phòng, đơn vị trực thuộc Sở luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thật sự tiêu biểu, mẫu mực về mọi mặt trên các lĩnh vực công tác được giao; là đơn vị tiêu biểu dẫn đầu trong các phong trào thi đua, được thừa nhận, suy tôn có tác dụng cổ vũ, lôi cuốn các tập thể khác trong toàn cơ quan phấn đấu noi theo.

          - Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong giải quyết công việc, phục vụ tốt lợi ích của tố chức, cá nhân.

          - Có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong giải quyết công việc, phục vụ tốt lợi ích của tố chức, cá nhân, được đánh giá vượt chỉ tiêu thi đua trong thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác. Là mô hình mới, dẫn đầu trong các phong trào thi đua; tập thể có cá nhân có đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp công tác được áp dụng vào thực tiễn tại cơ quan mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ công tác.

          - Nội bộ đoàn kết, thống nhất, gương mẫu trong chấp hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan; đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

          c) Tiêu chuẩn đối với cá nhân

           - Là những công chức, người lao động tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, gương mẫu đi đầu trong chấp hành các đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan. Hàng năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.

- Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ về mọi mặt, năng động, sáng tạo, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có lối sống trong sạch, lành mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đạt năng xuất, chất lượng cao.

          - Có sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, có giải pháp công tác, có đề tài nghiên cứu hoặc áp dụng công nghệ mới để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả công tác và được Hội đồng khoa học (Hội đồng sáng kiến) của Sở công nhận hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu được áp dụng.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng thuộc sở

a) Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung Kế hoạch số 05/KH-HĐTĐKT ngày 09/3/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Kế hoạch số 70/KH-UBND, ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 và Kế hoạch này đến toàn thể công chức và người lao động của phòng; đồng thời chủ động xây dựng các biện pháp triển khai phát động phong trào trên cơ sở, chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ, thời gian quy định;

b) Căn cứ tiêu chuẩn về mô hình, gương điển hình và kết quả thực hiện các phong trào thi đua, mỗi tháng các phòng lựa chọn giới thiệu, đăng ký gương điển hình tiên tiến đối với tập thể, cá nhân gửi về Văn phòng Sở tổng hợp đề xuất biểu dương, tôn vinh (Chi tiết theo biểu đính kèm).

c) Thực hiện đánh giá, bình xét, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích, báo cáo kết quả triển khai và đề nghị Giám đốc Sở xem xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân.

2. Văn phòng Sở

          a) Tham mưu cho Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này ở các phòng thuộc Sở. Mở Sổ đăng ký theo dõi cập nhật thông tin về các gương điển hình tiên tiến của Sở, trên cơ sở đăng ký từ các Phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc. Đề xuất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở để biểu dương, tôn vinh tại Hội nghị sơ kết, tổng kết cơ quan và định kỳ lập và gửi danh sách đăng ký, giới thiệu mô hình, gương điển hình với Ban Thi đua - Khen thưởng để tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh kịp thời các gương điển hình tiêu biểu.

b) Thường xuyên phối hợp với các phòng thuộc Sở tổ chức tốt các nội dung, đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung theo kế hoạch;

c) Đăng tải các nội dung triển khai kế hoạch trên cổng thông tin điện tử của Sở và các kênh thông tin khác để thông tin kịp thời đến các tổ chức, cá nhân các chương trình, nội dung công tác thi đua, khen thưởng.

Trên cơ sở kế hoạch đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh các phòng phản ánh bằng văn bản qua Văn phòng để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở Tài chính xem xét, điều chỉnh./.

 

     Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Ban thi đua khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ);

- Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ (Đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó);

- Các cơ quan, đơn vị trong Cụm thi đua TMTH;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Hội đồng TĐKT Sở Tài chính;

- Các phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra Sở;

- Lưu VT.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà