Ngày 20/6/2019, Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp Viện Chiến lược và Chính sách tài chính tổ chức “Hội thảo ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính ngân sách thống nhất trong ngành Tài chính” tại thành phố Hà Nội.

 Hội thảo đã tập trung đánh giá hiện trạng công nghệ thông tin tại cơ quan tài chính Trung ương và cơ quan tài chính địa phương; nghiên cứu khung kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ Tài chính, kiến trúc cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính; kiến nghị đề xuất mô hình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính thống nhất trong toàn ngành Tài chính.

hieu1.jpg

 Ông Nguyễn Việt Hùng – Phó Cục Trưởng Cục tin học và Thống kê tài chính giới thiệu về kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài chính hướng đến ngân sách số, tài chính số.

hieu2.jpg

 Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai trục tích hợp và kiến trúc Chính phủ điện tử.

hieu3.jpg

Các thành viên tham dự thảo luận.

Tại Hội thảo, các Bộ, ngành Trung ương và Sở Tài chính các địa phương tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xoay quanh nội dung ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính thống nhất trong toàn ngành Tài chính.

Thông qua Hội thảo, công chức Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đã được trang bị kiến thức cơ bản về kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài chính hướng đến giai đoạn 2020-2030; mô hình ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý tài chính ngân sách thống nhất giữa Bộ Tài chính và cơ quan tài chính địa phương...

Trên cơ sở các kiến thức trên, công chức Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch chuẩn bị các điều kiện về hệ thống công nghệ thông tin tại Sở phù hợp với lộ trình ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn 2020 -2030 của Chính phủ nói chung và Bộ Tài chính nói riêng.

Trung Hiếu – Phòng Quản lý Ngân sách