Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2018/TT-BTC ngày 28/11/2018 quy định chế độ báo cáo giá thị trường

Thông tư gồm 3 Chương, 10 Điều, kèm theo 2 Phụ lục, quy định về nguyên tắc, phương pháp thu thập thông tin và chế độ báo cáo giá thị trường của một số hàng hóa, dịch vụ trong nước phục vụ cho công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, chỉ đạo, điều hành, bình ổn giá của các cơ quan có thẩm quyền tại trung ương và địa phương.

       Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính gồm: Cục Quản lý giá, Cục Tin học và Thống kê tài chính, Tổng cục Hải quan; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ báo cáo giá thị trường...

        Nguyên tắc khảo sát, thu thập thông tin giá thị trường hàng hóa, dịch vụ phải được thực hiện khách quan, kịp thời, là giá thực mua, thực bán phổ biến trên thị trường tại thời điểm thu thập thông tin. Trường hợp thu thập theo giá đăng ký hoặc giá kê khai thì phải chú thích rõ mức giá gắn với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tương ứng; Đúng địa điểm cần báo cáo giá và thời điểm báo cáo giá thị trường; Khu vực khảo sát thu thập giá thị trường phải là những nơi có hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên, ổn định, đại diện cho khu vực thành thị, nông thôn tại tỉnh, thành phố; Phân định rõ giá khảo sát, thu thập là giá bán buôn, giá bán lẻ, giá kê khai hay giá đăng ký; chú thích rõ thông tin về các yếu tố khác liên quan như: thuế giá trị gia tăng (nếu có), giá bán tại cửa hàng, nơi sản xuất, giá bán tới địa điểm người mua (nơi giao hàng), tính đặc thù thị trường.

          Công tác thu thập thông tin giá thị trường hàng hóa, dịch vụ được thực hiện theo các phương pháp thu thập thông tin gián tiếp.

        Thông tư đã bỏ quy định về báo cáo giá thị trường theo tuần tại Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu, chỉ còn kỳ báo cáo theo tháng, quý, năm; qua đó đã giảm tần suất và đơn giản hóa chế độ báo cáo giá thị trường. Về nội dung báo cáo, đã chỉnh sửa một số nội dung cho rõ hơn bảo đảm kết cấu báo cáo hợp lý và tạo thuận lợi cho thực hiện.

gc_0.jpg

           Danh mục hàng hóa, dịch vụ báo cáo giá tại Thông tư mới đã được điều chỉnh để phù hợp hơn với yêu cầu công tác tổng hợp, phân tích, dự báo, chỉ đạo, điều hành, bình ổn giá của các cơ quan có thẩm quyền tại Trung ương và địa phương, đồng thời bổ sung mặt hàng đặc thù để tạo sự linh hoạt cho địa phương trong công tác thu thập, báo cáo giá thị trường. Theo đó, danh mục hàng hóa được chia thành 12 nhóm, bảo đảm tính đại diện cho các nhóm hàng hóa dịch vụ gồm: lương thực, thực phẩm; vật tư nông nghiệp; đồ uống; vật liệu xây dựng, chất đốt và nước sinh hoạt; thuốc chữa bệnh cho người; dịch vụ y tế; giao thông; dịch vụ giáo dục; giải trí và du lịch; vàng, đô la Mỹ và các mặt hàng thuộc danh mục kê khai, đăng ký giá trên địa bàn. Danh mục hàng hóa đảm bảo thống nhất với danh mục nhập dữ liệu vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá đang triển khai.

gc2_0.jpg

          Phương thức gửi báo cáo đã được sửa đổi, bỏ phương thức gửi báo cáo giấy như hiện nay thay bằng phương thức điện tử gửi qua hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá và qua thư điện tử csgia@mof.gov.vn; đồng thời cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, phân hệ “Báo cáo giá thị trường” được tích hợp trong hệ thống tại địa chỉ https://csdlgiaquocgia.mof.gov.vn (nếu có).

          Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/2/2019 và thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BTC ngày 29/4/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo giá thị trường hàng hóa, dịch vụ trong nước, giá hàng hóa nhập khẩu.

 

                                                                                                                Văn phòng Sở Tài chính