Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán

Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/1997 của Chính phủ về Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Bna chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan về việc doanh nghiệp sau cổ phần hóa thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Tính đến ngày 31/10/2019, số doanh nghiệp do UBND tỉnh Lạng Sơn quản lý là 03 doanh nghiệp, trong đó có 02 doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn: Sàn giao dịch cổ phiếu: UPCOM; Mã chứng khoán: NLS.

Công ty cổ phần quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn: Sàn giao dịch cổ phiếu: UPCOM; Mã chứng khoán: QLD.

Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn: Hiện nay Công ty đã thực hiện xong việc ký Hợp đồng với Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall và đang hoàn tất các thủ tục để thực hiện giao dịch niêm yết trên thị trường chứng khoán.

 

                                                                          Đồng Thị Thu- Phòng Tài chính doanh nghiệp.