Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Mã biểu mẫu Số quyết định/VB Công bố Ngày công bố Tải tài liệu
1 Cân đối ngân sách địa phương năm 2017 2018 B62 2747/QĐ-UBND 28-12-2018
2 Quyết toán chi CTMTQG ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2017 2018 B68 2747/QĐ-UBND 28-12-2018
3 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2017 2018 B65 2747/QĐ-UBND 28-12-2018
4 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 2018 B63 2747/QĐ-UBND 28-12-2018
5 Quyết toán chi bổ sung từ ngấn sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2017 2018 B67 2747/QĐ-UBND 28-12-2018
6 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2017 2018 B66 2747/QĐ-UBND 28-12-2018
7 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2017 2018 B64 2747/QĐ-UBND 28-12-2018
8 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018 2020 65/CK-NSNN 57/QĐ-UBND 10-01-2020
9 Quyết toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2018 2020 63/CK-NSNN 57/QĐ-UBND 10-01-2020
10 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh năm 2018 2020 68/CK-NSNN 57/QĐ-UBND 10-01-2020
11 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 2020 66/CK-NSNN 57/QĐ-UBND 10-01-2020
12 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2020 64/CK-NSNN 57/QĐ-UBND 10-01-2020
13 Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2020 62/CK-NSNN 57/QĐ-UBND 10-01-2020
14 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2018 2020 67/CK-NSNN 57/QĐ-UBND 10-01-2020