Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

V/v Báo cáo rà soát tình hình sử dụng phần mềm quản lý tài sản cố định

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

Số: 743/STC-HCSN

V/v Báo cáo rà soát tình hình sử dụng phần mềm quản lý tài sản cố định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

        Lạng Sơn, ngày 09 tháng  5 năm 2017

 

Kính gửi:

     - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;

              - UBND các huyện, thành phố;

 

            Thực hiện Thông tư số 184/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính V/v Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của Phần mềm Quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp;

          Căn cứ Công văn số 2115/BTC-QLCS ngày 17/02/2017 của Bộ Tài chính về việc triển khai phần mềm Quản lý tài sản nhà nước; Công văn số 17482/BTC-QLCS ngày 17/12/2013 của Bộ Tài chính về việc cung cấp phần mềm quản lý tài sản cố định;

Hiện nay việc theo dõi, quản lý tài sản tại các đơn vị chưa được đầy đủ, chính xác; Công tác thống kê, tổng hợp báo cáo tại các đơn vị chủ quản, cơ quan tài chính chưa đáp ứng được yêu cầu, phải thực hiện thủ công mất nhiều thời gian, công sức, số liệu chưa đầy đủ, kịp thời... Mặt khác, Số lượng tài sản có nguyên giá dưới 500 triệu chiếm tỷ trọng rất lớn cũng chưa được theo dõi, báo cáo.

Hiện nay, các Sở, ngành và các huyện, thành phố sử dụng nhiều phần mềm quản lý tài sản cố định như: MISA, DTSOFT, BUCA, BICTIME, DELTA và một số phần mềm khác. Do vậy việc tổng hợp chung là khó khăn, đồng thời không phát huy được hiệu quả của việc triển khai đồng bộ, thống nhất toàn tỉnh.

          Để khắc phục những tồn tại nêu trên và để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tài chính biện pháp quản lý tài sản trong thời gian tới, Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các đơn vị dự toán cấp I khối tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo một số nội dung sau:

          1. Đề nghị tổng hợp, báo cáo các phần mềm quản lý tài sản nhà nước hiện các ngành, đơn vị và các đơn vị trực thuộc đang sử dụng.

          2. Đề xuất nhu cầu sử dụng phần mềm cho ngành và đơn vị để Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài chính.

(Chi tiết theo phụ lục kèm theo Công văn này).

3. Đánh giá những bất cập, tồn tại.

          Các Sở, ngành, huyện, thành phố đang sử dụng nhiều loại phần mềm tài sản cố định khác nhau nên chưa phát huy được hiệu quả của việc trển khai đồng bộ, thống nhất toàn tỉnh.

          Khó nâng cấp, cập nhật kịp thời khi có sự thay đổi về chế độ tài sản cố định của nhà nước.

          Hạn chế sự giao tiếp số liệu giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, khó tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng phần mềm giữa các đơn vị trong ngành, huyện với nhau.

          Vì không có sự tham gia chủ trì của Sở Tài chính với vai trò thẩm định, định hướng lựa chọn các phần mềm nên các Sở, ngành, huyện tự lựa chọn phần mềm cho đơn vị mình. Điều này dẫn đến kết quả lựa chọn phần mềm của các đơn vị không đáp ứng được yêu cầu quản lý tập trung, chế độ hỗ trợ sau triển khai của nhà cung cấp phần mềm kém và gây tốn kém không hiệu quả.

4. Đề xuất kiến nghị:

Nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại, đảm bảo mục tiêu kết nối giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, sự đồng nhất và hiệu quả của phần mềm tài sản cố định. Đảm bảo việc lựa chọn phần mềm tài sản cố định thống nhất, có độ tích hợp cao đáp ứng yêu cầu quản lý, dịch vụ hỗ trợ sau khi triển khai.

          Báo cáo đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/5/2017.

Sở Tài chính đề nghị các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, các đơn vị dự toán cấp I khối tỉnh và UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (B/c);

- Lãnh đạo Sở;

- Phòng: TCHCSN, Tin học &TK;

- Lưu VT.

 

            KT. GIÁM ĐỐC

            PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

       Nguyễn Duy Anh