Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Quyết định Về việc bổ sung thành viên Đoàn thanh tra

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 73 /QĐ-STC

  Lạng Sơn, ngày 16 tháng 5  năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung thành viên Đoàn thanh tra

  

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ- CP ngày 09/10/2012 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Thanh tra ngành tài chính;

         Căn cứ Quyết định số 47/QĐ- STC  ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, Về Thanh tra việc thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006,  Nghị định  số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với Nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của của Trưởng Đoàn thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung bà Hoàng Thị Hành, thanh tra viên Sở Tài chính tham gia Đoàn thanh tra việc thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006,  Nghị định  số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với Nhà giáo, Cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Bình Gia, kể từ ngày 17/5/2017.

Điều 2. Trưởng Đoàn thanh tra, bà Hoàng Thị Hành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Gia và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:

- Như điều 2;

- UBND tỉnh ( B/c );

- Thanh tra tỉnh;                                                                

- Lãnh đạo Sở ;

- Các phòng thuộc Sở;

- Văn phòng, Thanh tra Sở;

- Lưu VT.                                                                                 

 

                     GIÁM ĐỐC
 

 

 

 

                      Đoàn Thu Hà