Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Báo cáo Tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 


Số: 213/BC-STC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Lạng Sơn, ngày 19 tháng 6 năm 2017

 

BÁO CÁO

                     Tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính           

      

  

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

 

Thực hiện kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân  tỉnh Lạng Sơn tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Tài chính báo cáo tổng kết tổng kết thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính (từ 01/7/2012 đến 01/7/2017) như sau:

                                         Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT XLVPHC

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH          

Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về tài chính; ngân sách nhà nước; thuế; phí; lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính Nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; lĩnh vực giá và các hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính được Đảng ủy, Ban Giám đốc sở quan tâm, chỉ đạo các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc đúng theo quy định của Luật và các văn bản có liên quan.

II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thi hành luật về XLVPHC:

- Giám đốc Sở trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Chánh Thanh tra Sở trực tiếp tham mưu cho Giám đốc về xử lý vi phạm hành chính, đồng thời là người trực tiếp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2. Công tác phổ biến pháp luật về XLVPHC:

- Sau khi Luật Xử lý vi phạm hành chính được ban hành và có hiệu lực, Sở tài chính đã tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung của luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, đồng thời chuyển tải trên mạng eoffice của cơ quan cho toàn thể cán bộ, công chức tự nghiên cứu.

- Hằng năm Sở luôn cử cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính tham gia các lớp tập huấn về xử lý vi phạm hành chính do Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức, do đó nhận thức của cán bộ, công chức được nâng cao góp phần vào sự ổn định chính trị của cơ quan, đơn vị.

3. Công tác kiểm tra, phối hợp thanh tra việc thi hành pháp luật về XLVPHC tại các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Sở Tài chính không thực hiện công tác kiểm tra, chỉ tham gia phối hợp  các đoàn kiểm tra liên ngành.

4. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về xử lý vi phạm: Sở Tài chính có 02 hồ sơ xử lý vi phạm hành chính bị khiếu nại của các cá nhân, tổ chức bị xử phạt (hồ sơ do Đoàn kiểm tra liên ngành lập); khiếu nại về mức xử phạt qua cao. Sau khi nhận được đơn khiếu nại, Thanh tra Sở Tài chính và Đoàn kiểm tra liên ngành đã làm việc trực tiếp với đơn vị và giải thích cho đơn vị về mức xử phạt và đơn vị đã chấp nhận nộp phạt theo quy định.

 5. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính:

- Sở Tài chính không bố trí bộ phận thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính riêng, mà giao cho Thanh tra Sở thưc hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Không có công chức chuyên trách chỉ có Chánh Thanh tra và Thanh tra viên kiêm nhiệm công tác xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền quyền quy định của pháp luật.

III. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính

1. Tình hình xử phạt vi phạm hành chính:

         - Số vụ việc vi phạm  bị phát hiện, số vụ vi phạm đã bị xử phạt trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài chính qua các năm: Từ 01/7/2012 đến 01/7/2017 đã phát hiện số vụ việc vi phạm là 16 vụ và đã ra 16 quyết định xử phạt với số tiền là 109.500.000,00 đồng, trong đó chủ yếu là do cơ quan thuế, công an và các đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính rồi chuyển cho Chánh Thanh tra Sở Tài chính ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính qua các năm: Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành là 16; số quyết định đã thi hành là 16, cơ bản các quyết định xử phạt vi pham hành chính của Sở Tài chính đều được các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc (có biểu số 1 kèm theo).

          2. Nhận xét, đánh giá về tình hình xử phạt vi phạm hành chính:

- Tình hình xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính đã được các cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật xử lý vi phạm hành chính và các Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực được phân công. Tuy nhiên, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài chính không nhiều.

Các lĩnh vực thưởng xảy ra vi phạm là lĩnh vực kế toán và lĩnh vực giá: Nguyên nhân xảy ra vi phạm trong lĩnh vực kế toán chủ yếu là trong công tác  hạch toán kế toán, báo tài chính, bảo quản và lưu trữ chứng từ kế toán...không tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Kế toán và các Chuẩn mực kế toán của Nhà nước; trong lĩnh vực giá chủ yếu là không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật;  niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng.

- Hình thức xử phạt chính chủ yếu là phạt tiền.

 

Phần thứ hai

KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, HẠN CHẾ, BẤT CẬP

TRONG THI HÀNH LUẬT XLVPHC VÀ NGUYÊN NHÂN

 

1. Trong việc xử phạt vi phạm hành chính vẫn có những đối tượng chưa nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt, chưa hiểu rõ được hành vi vi phạm gây khó khăn cho cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết vụ việc.

2. Nguyên nhân: Do trình độ và sự thiếu hiểu biết về pháp luật của một số đối tượng vi phạm hoặc nhận thức được hành vi vi phạm nhưng cố tình, chậm thi hành quyết định xử phạt.

 

 

Phần thứ ba

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  GIẢI PHÁP

ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH LUẬT XLVPHC

 1. Đề nghị Bộ Tư pháp tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung tăng thẩm quyền xử phạt cho các chức danh cơ sở, là cấp trực tiếp phát hiện, thụ lý phần lớn các vụ việc vi phạm hành chính, nhằm nâng cao sự chủ động của các chức danh có thẩm quyền xử phạt ở cấp cơ sở, giảm tình trạng dồn việc xử phạt lên cấp trên góp phần nâng cao tính kịp thời, sát thực tế, hiệu quả của việc xử phạt vi pham hành chính. 

2. Đề nghị Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách làm công tác xử phạt vi phạm hành chính. Khi tổ chức bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính, bên cạnh việc truyền đạt phổ biến kiến thức pháp luật nên dành nhiều thời gian để đi sâu vào những lĩnh vực cụ thể đã xảy ra trong thực tiễn, cách xử lý vấn đề, kinh nghiệm giải quyết thực tiễn, giải thích những vướng mắc trong thực tế… để đội ngũ công chức làm công tác xử phạt vi phạm hành chính tiếp thu, nắm bắt được vấn đề để tham mưu cho lãnh đạo cơ quan trong công tác này được tốt hơn./.

 

Nơi nhận:                                                                                     

- Như trên;

- UBND tỉnh (B/c);

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng thuộc Sở;

- Văn phòng, Thanh tra Sở;

- Lưu VT.                                                         

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà