Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

V/v Thực hiện chế độ công tác phí, chế độ hội nghị

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

Số: 1130 /STC-HCSN

V/v thực hiện chế độ công

tác phí, chế độ hội nghị.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     

 

 

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 7 năm 2017

   

 

Kính gửi:

      - Các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh;

             - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

 

Thực hiện Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 18/12/2010 Về mức chi thực hiện chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 07/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 Ban hành quy định mức chi thực hiện chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đến nay Thông tư số 97/2010/TT-BTC là cơ sở để ban hành Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND, Quyết định 07/2011/QĐ-UBND đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017.

Tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định: “Căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách địa phương và tình hình thực tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc để thực hiện cho phù hp”. Căn cứ quy định trên, Sở Tài chính đã báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trình Dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ công tác phí, chế độ hội nghị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn vào kỳ họp thứ sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI, dự kiến vào cuối năm 2017.

            Đồng thời, Tại Khoản 7, Điều 14, Thông tư số 40/2017/TT-BTC có quy định: 7. Trường hợp các Bộ, ngành, địa phương chưa ban hành văn bản quy định mức chi cụ thể, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ mức chi quy định tại Thông tư này quyết định mức chi công tác phí, chi hội nghị trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị nhưng tối đa không vượt quá mức chi quy định tại Thông tư này, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, trong phạm vi dự toán nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao.”

          Do vậy, trong thời gian HĐND tỉnh, UBND tỉnh chưa ban hành văn bản quy định mức chi cụ thể, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh, các huyện, thành phố thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc căn cứ mức chi quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC, các quy định tại  Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 13/5/2011 của UBND tỉnh, quyết định mức chi công tác phí, chi hội nghị trong quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị nhưng tối đa không vượt mức chi quy định tại Thông tư số 40/2017/TT-BTC, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, trong phạm vi dự toán nguồn kinh phí đã được cấp có thẩm quyền giao.

Sở Tài chính có ý kiến như trên để các đơn vị dự toán ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có cơ sở thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:                                                                         

- Như trên;

- UBND tỉnh (Báo cáo);

- KBNN Lạng Sơn (phối hợp);

- Lãnh đạo sở;

- Chánh VP;

- Các phòng thuộc Sở, VP,

Thanh tra Sở;

- Lưu VT. TCHCSN.  

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh