Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

V/v Dự thảo ý kiến tham gia về dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

    

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

Số: 1195 /STC-HCSN

V/v Dự thảo ý kiến tham gia về dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

 


Lạng Sơn, ngày 13 tháng 7 năm 2017

    

Kính gửi:

- Các Sở ngành của tỉnh;

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố;

                              

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí, Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2272/VP-KTTH ngày 12/7/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc dự thảo ý kiến tham gia về dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Tại Công văn trên, UBND tỉnh giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu tham gia ý kiến và dự thảo ý kiến tham gia của UBND tỉnh theo yêu cầu của Bộ Tài chính.

          Để có cơ sở xây dựng dự thảo ý kiến tham gia của UBND tỉnh, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. (Công văn 8925/BTC-QLCS  ngày 04/7/2017 của Bộ Tài chính được Sở Tài chính gửi kèm theo eOffice; các bản dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định, Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và Trang thông tin về tài sản nhà nước - www.taisancong.vn).

Ý kiến tham gia bằng văn bản đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày 24/7/2017.

          Sở Tài chính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                       

- Như trên;                                                                                               

- Lãnh đạo sở;

- Phòng TCKH các huyện, TP;

- Chánh Văn phòng;

- Các phòng thuộc Sở (tham gia ý kiến);

- Phòng TCHCSN;

- Lưu VT .                                                                             

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh