Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

Số:  117 /STC-QLG&CS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 8 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

         

Thực hiện quy định tại Khoản 5 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2006;

Căn cứ Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh xác định lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại khu đất số 56, đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn;

Sở Tài chính Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

Địa chỉ: số 01, Đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Khu đất số 56 Đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn;

- Diện tích: 324,5m2; có các vị trí tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông Nam: Giáp khu dân cư (có cạnh dài 22,96m);

+ Phía Đông Bắc: Giáp khu dân cư (có cạnh dài gãy khúc dài 13,48);

+ Phía Tây Nam: Giáp hành lang đường Lê Lai (rộng 12,45m);

+ Phía Tây Bắc: Giáp khu dân cư (có cạnh dài 31,07m).

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đất và tài sản trên đất): 10.435.109.000 đồng (Mười tỷ, bốn trăm ba mươi năm triệu, một trăm linh chín nghìn đồng). Trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất: 10.067.288.000 đồng;       

- Giá trị còn lại tài sản trên đất: 367.821.000 đồng.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

a) Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với khu đất;

b) Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

c) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

đ) Là Tổ chức có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

e) Hồ sơ pháp lý: Có bản sao đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia tổ chức đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 09/8/2017 đến hết ngày 15/8/2017 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Phòng Quản lý Giá và Công sản, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

- Địa chỉ: số 01, Đường Thân Thừa Quý, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Hồ sơ có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện.

Sở Tài chính Thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký theo quy định./.

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (B/c);

- Các Sở: TN&MT, XD, TP;

- UBND TP Lạng Sơn;

- Lãnh đạo Sở;

- Trang thông tin điện tử của Sở TC;

Lưu: VT, QLG&CS, Hồ sơ.

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Ngô Mai Hương