Skip to main content

Chủ trương của nhà nước là ưu tiên cho giáo dục và đào tạo, đề nghị quý Sở cho biết chủ trương này được thể hiện như thế nào trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2019?

Tên của bạn
Võ An Phương
Địa chỉ email
anphuongvo@gmail.com
Công khai tài chính