Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 23 April 2019
Tên công khai ngân sáchDự toán chi đầu tư phát triển của ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức theo lĩnh vực
Mô tả
Năm báo cáo
2018
Kỳ báo cáo
2018
Thể loại báo cáo
Mã biểu mẫu
39/CK-NSNN
Số quyết định/VB Công bố
569/TB-UBND
Ngày công bố