Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Taxonomy Color
blue

Quy chế 04/1999

Submitted by Ban biên tập Sở Tài chính on 1 August 2018
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Subscribe to Chính sách chế độ