Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020

Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Hội đồng nhân dân tỉnh về các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, ngày 06/01/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị trực tuyến ba cấp triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2020.

Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hueyn.jpg

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư TỈnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

chủ trì hội nghị

Hội nghị đã nghe dự thảo Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh xác định chủ đề của năm 2020 là “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp”, với 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành: thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình, nghị quyết, quyết định của Trung ương, của tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2020; tiếp tục thực hiện 3 chương trình kinh tế trọng tâm gồm: phát triển khu kinh tế cửa khẩu, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng kết cấu hạ tầng; Phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; Thực hiện nghiêm việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách hành chính; Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng, lòng tự hào dân tộc, ý chí đoàn kết vươn lên để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chủ yếu: phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,5 - 9%, tăng cường kỷ luật tài chính, quản lý và điều hành thực hiện dự toán ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định, phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo và phát triển, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và quyết liệt đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,...

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được năm 2019, đồng thời nêu đề xuất, kiến nghị, giải pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế – xã hội năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung trong dự thảo Quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, các huyện, thành phố quyết liệt tổ chức triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội ngay từ đầu năm; thực hiện nghiêm chủ đề của năm 2020; tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong thực thi công vụ; tập trung thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết Canh tý 2020, với phương châm tổ chức mọi người, mọi nhà đều có tết, với tinh thần vui tươi, phấn khởi, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn./.

                                                                          Đỗ Thị Thu Huyền – Phòng QLNS