Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kiểm tra tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019 tại Sở Tài chính tỉnh.

Ngày 01/10/2019, Tổ kiểm tra số 2 kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn năm 2019 (gọi tắt là Đoàn kiểm tra) của tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019 tại Sở Tài chính tỉnh.

KCHC1.jpg

Ông Phạm Hùng Trường, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tổ trưởng tổ kiểm tra

kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của tỉnh phát biểu

kchc2.jpg

Ảnh: Ông Vũ Hoàng Quý – Phó Giám đốc Sở trình bày báo cáo việc thực hiện kỷ

luật, kỷ cương hành chính năm 2019 của Sở

Ông Vũ Hoàng Quý, Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh giao năm 2019 của Sở Tài chính.

Qua kiểm tra, Tổ trưởng Tổ kiểm tra kết luận Sở Tài chính đã thực hiện tốt các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2019, cụ thể: Sở Tài chính đã thực hiện xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và kế hoạch kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ban lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn, triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao; triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan năm 2019; định kỳ hàng tuần đều chỉ đạo rà soát, tổ chức phân công các phòng chuyên môn triển khai thực hiện và thông báo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, những nội dung cần tập trung chỉ đạo thực hiện.

kchc3.jpg

Ảnh: Tổ  kiểm tra tại buổi làm việc với Sở Tài chính tỉnh.

Sở Tài chính đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; ban hành quy định về phân công nhiệm vụ lãnh đạo, công chức cơ quan; rà soát, ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế làm việc và các quy chế, quy định của Sở đã đề ra; Cán bộ, công chức và người lao động của Sở Tài chính chấp hành nghiêm túc về kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện nghiêm túc đeo thẻ công chức trong thực thi công vụ.

Thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ và giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của tổ chức và công dân; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Tài chính tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; tăng cường quán triệt, phổ biến các văn bản có liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính đến đội ngũ công chức và người lao động./.

NTH Lan – Phòng QLNS