Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Kế hoạch Triển khai thi hành 2 luật: Luật Kế toán; Luật Phí và lệ phí năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

 
   

         Số: 700/ KH-STC   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
   

                  Lạng Sơn,  ngày 10 tháng 5  năm 2016

 

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai thi hành 2 luật: Luật Kế toán; Luật Phí và lệ phí năm 2015

 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

 
   

 

 


Căn cứ công văn số 278/UBND-NC ngày 30/3/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành 16 Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10; Căn cử Luật Kế toán số 88/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/11/2015; Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017. Sở Tài chính xây dựng kế hoạch triển khai 2 luật: Luật kế toán và luật phí, lệ phí năm 2015 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức quán triệt, phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người làm công tác kế toán, của các Sở, ban ngành, cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh; UBND cấp huyện, Thành phố.

- Xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò chủ động, tích cực của các phòng chuyên môn, giúp sở Tài chính tổ chức triển khai Luật ở địa phương đảm bảo kịp thời và thống nhất.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức, triển khai thi hành Luật phải đảm bảo kịp thời, đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

- Trong quá trình thực hiện, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng chuyên môn, các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành 2 luật; Luật Kế toán và luật phí & lệ phí năm 2015.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Truyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Kế toán; Luật Phí và lệ phí năm 2015:

Sẽ tiến hành tổ chức 2 hội nghị, một hội nghị ở cấp tỉnh và một số hội nghị ở cấp huyện, cụ thể:

1.1. Ở cấp tỉnh:

a) Tổ chức Hội nghị quán triệt việc thi hành Luật cho các thành phần là Lãnh đạo, kế toán các Sở, ban, ngành; đại diện Lãnh đạo UBND ,Phòng kế hoạch tài chính các huyện, thành phố; đại điện Hiệp hội các doanh nghiệp tỉnh ,doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý; đại diện Cục Thuế, Cục Hải quan .

- Bộ phận chủ trì: Giao cho Phòng TCHCSN,TCDN và Phòng Quản lý giá & Tài sản Sở Tài chính chủ trì, cụ thể:

+ Đối với luật Kế toán giao cho phòng TCHCSN,TCDN chủ trì;

+ Đối với luật phí và lệ phí giao cho Phòng Quản lý giá & Tài sản chủ trì.

- Các phòng phối hợp: Văn phòng, Phòng Pháp chế, các phòng chuyên môn của Sở có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2016.

b) Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Cục Thuế, Cục Hải quan tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của Luật đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình ngay sau Hội nghị do sở Tài chính tổ chức.

c) Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, báo Lạng Sơn, Đài phát thanh – truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung của Luật trên các chuyên trang, chuyên mục theo quy định.

1.2. Ở cấp huyện, thành phố:

 Có kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt việc thi hành Luật cho Lãnh đạo, kế toán các phòng, ban trực thuộc UBND các huyện, Lãnh đạo và kế toán của UBND các xã, phường, thị trấn; Chi Cục Thuế và kế toán các doanh trên địa bàn huyện, thành phố quản lý, toàn thể công chức, viên chức, người lao động .

- Thời gian thực hiện: Quý I/2017.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành có liên quan đến hoạt động kế toán; Luật Phí và lệ phí. Kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ.

- Bộ phận chủ trì: Phòng TCDN; TCHCSN và Phòng Quản lý giá & Tài sản của sở Tài chính chủ trì.

- Các phòng phối hợp: Phòng Pháp chế, và các phòng chuyên môn của Sở có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2017 và các năm tiếp theo.

3. Tổ chức tập huấn chuyên sâu và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kế toán:

Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác kế toán.

Bộ phận chủ trì: Các phòng TCHCSN,TCDN và Phòng Quản lý giá & Tài sản .

Bộ phận phối hợp: Phòng Pháp chế và các phòng chuyên môn của Sở có liên quan.

Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của Luật.

Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn nhằm đảm bảo việc tổ chức thực hiện Luật thực hiện thống nhất, có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

- Bộ phận chủ trì: Phòng TCHCSN,TCDN và Phòng Quản lý giá & Tài sản.

- Bộ phận phối hợp: Phòng Pháp chế, phòng Doanh nghiệp và các phòng chuyên môn của Sở có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hằng năm.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện triển khai Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và các nguồn kinh phí tổ chức Hội nghị, nguồn hỗ trợ hợp pháp khác... (nếu có).

2. Phòng được giao phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí và gửi kế toán văn phòng Sở Tài chính; kế toán văn phòng có trách nhiệm tổng hợp trình Lãnh đạo sở phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các phòng được giao chủ trì phối hợp với Văn phòng sở; phòng pháp chế và các phòng có liên quan tổ chức triển khai, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện kế hoạch này. Kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo Lãnh đạo sở để chỉ đạo giải quyết được kịp thời.

2 Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông: phối hợp chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời đưa tin, bài, tổ chức các chuyên mục giới thiệu, tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định.

3. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện,Thành phố có kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt rộng rãi nội dung của Luật tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị  phản ánh về sở tài chính để phối hợp giải quyết ./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh(thay b.cáo);

- Sở Tư pháp tỉnh;

- Sở T.Tin truyền thông(phối hợp t/hiện );

- UBND các huyện, thành phố;

- Các phòng NV sở Tài chính;

- Lưu: VT, PC.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Hoàng Văn Thắng