Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Thông báo Về kết quả cuộc họp ngày 01/03/2017 của Tổ công tác của Giám đốc Sở Tài chính kiểm tra việc thực hiện nghiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND và của Giám đốc Sở

SỞ TÀI CHÍNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             TỔ CÔNG TÁC

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 

 

Lạng Sơn, ngày 02  tháng 03  năm 2017

 

            

THÔNG BÁO

về kết quả cuộc họp ngày 01/03/2017 của Tổ công tác của Giám đốc Sở Tài chính kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND và của Giám đốc Sở

 

Ngày 01/03/2017, Đồng chí Nguyễn Duy Anh- Phó giám đốc Sở Tài chính- Tổ trưởng tổ công tác chủ trì cuộc họp triển khai hoạt động của Tổ công tác theo Quyết định số 33/QĐ-STC của Giám đốc. Trên cơ sở thống nhất ý kiến các thành phần tham gia. Tổ công tác thông báo kết quả cuộc họp như sau:

1. Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác:

          - Giúp Giám đốc Sở Tài chính trong việc theo dõi, đôn đốc các Phòng chuyên môn, Văn phòng, Thanh tra thuộc Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và của Giám đốc Sở giao; đề xuất các giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Sở Tài chính.

          - Tổ công tác hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Tài chính và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Tài chính về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Tổ công tác đề nghị Văn phòng, các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở  lập báo cáo chi tiết về:

- Danh mục công việc thuộc trách nhiệm của phòng;

- Kết quả thực hiện danh mục công việc đã gửi đầu tuần;

Thời gian công việc thực hiện đến hết ngày 03/03/2016. (Gửi cho Tổ phó tổ công tác);

3. Đề nghị Các Lãnh đạo phòng, chuyên viên các phòng thuộc Sở lưu ý các văn bản gửi đi đều phải gửi Tổ công tác.

4. Đồng chí Nguyễn Duy Anh- Phó giám đốc Sở Tài chính- Tổ trưởng tổ công tác giao nhiệm vụ cụ thể:

- Giao đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Trưởng phòng Tin học và Thống kê- Tổ phó thực hiện theo dõi chung, tổng hợp báo cáo Giám đốc.

- Giao đồng chí Phạm Hồng Ngọc, Chuyên viên Văn phòng- Thư ký tổ công tác theo dõi, đôn đốc, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

5. Đề nghị Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn, Thanh tra Sở  phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

6. Tổ công tác rà soát các văn bản chưa hoàn thành cụ thể như sau:

6.1. Các công việc UBND tỉnh đã giao từ năm 2016 đến nay chưa có báo cáo, hoặc đang triển khai. (có biểu nội dung công việc kèm theo)

6.2.Thông báo các kết luận của Chủ tich, phó chủ tịch UBND tỉnh

(có biểu nội dung công việc kèm theo)

Trên đây là nội dung Thông báo của Tổ công tác về kết quả cuộc họp ngày 01/03/2017.

          Tổ công tác thông báo để các phòng thuộc Sở được biết và phối hợp thực hiện./.

 

Nơi nhận:

 

KT. GIÁM ĐỐC

- Các thành phần dự họp;

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

- Lãnh đạo Sở;

 

 

- Các phòng CM;

 

 

- Tổ công tác;

 

 

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh

 

 

 

G HỢP CÁC CÔNG VIỆC ĐÃ GIAO TỪ NGÀY 01/01/2016 ĐẾN NAY CHƯA CÓ BÁO CÁO HOẶC ĐANG THỰC HIỆN

 

 

STT

Nội dung công việc

Số, ký hiệu văn bản giao việc

Thời gian yêu cầu hoàn thành

Kết quả rà soát trên eOffice

Phòng chuyên môn thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Đề xuất, báo cáo UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của UBND thành phố về việc tăng định mức sửa chữa đường giao thông

TB số 68/TB-UBND ngày 29/3/2016

Tháng 4/2016

 

 

 

2

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết kiến nghị của UBND huyện Hữu Lũng về việc hỗ trợ trở lại huyện một phần phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

TB số 15/TB-UBND ngày 11/01/2017

Không giao thời hạn

Chưa có báo cáo

Quản lý ngân sách

 

3

Trình UBND tỉnh bố trí vốn cho Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện dự án cải tạo, sửa chữa Trường Trung học phổ thông Hoà Bình, huyện Chi Lăng

TB số 37/TB-UBND ngày 25/01/2017

Không giao thời hạn

Chưa có báo cáo

TCHCSN

 

4

Trình UBND tỉnh bố trí vốn cho Tỉnh đoàn thanh niên thực hiện sửa chữa, cải tạo Trụ sở Tỉnh đoàn

TB số 37/TB-UBND ngày 25/01/2017

Không giao thời hạn

Chưa có báo cáo

TCHCSN

 

5

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan cân đối, trình UBND tỉnh cấp kinh phí cho Tỉnh đoàn thanh niên thực hiện mau báo Tiền phong để phát cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh từ tháng 7/2016 đến 31/12/2016

TB số 37/TB-UBND ngày 25/01/2017

Không giao thời hạn

Chưa có báo cáo

TCHCSN

Số 25/TTr-STC ngày 22/02/2017

6

Trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí sự nghiệp kinh tế năm 2017 cho Sở XD để thực hiện xây dựng hệ thống cống thoát nước sớm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực Làng Cổ-Bản Mới, thành phố Lạng Sơn

TB số 37/TB-UBND ngày 25/01/2017

Không giao thời hạn

Chưa có báo cáo

TCHCSN

 

7

Đề xuất phương án sử dụng bãi xử lý rác thải Lân Thắng, xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn trở thành bãi rác của khu vực thị trấn Bắc Sơn và thị trấn Bình Gia theo nội dung Thông báo số 311/TB-UBND ngày 30/8/2016

TB số 37/TB-UBND ngày 25/01/2017

Không giao thời hạn

Chưa có báo cáo

Giá và Tài sản

 

8

Thẩm tra, xác định đơn giá vệ sinh môi trường trên địa bàn các huyện có rác xử lý tại bãi rác Tân Lang, huyện Văn Lãng, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt

TB số 62/TB-UBND ngày 15/02/2017

Tháng 3/2017

Chưa đến hạn

Giá và Tài sản

 

9

Hoàn thiện báo cáo về phương án xác định đơn giá dịch vụ thu gom vận chuyển và xử lý rác thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh và đề xuất phương án đấu thầu, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn

TB số 62/TB-UBND ngày 15/02/2017

Tháng 5/2017

Chưa đến hạn

Giá và Tài sản

 

10

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương trình UBND tỉnh quyết định về danh mục tài sản mua sắm tập trung và cơ quan thực hiện mua sắm tập trung

TB số 63/TB-UBND ngày 15/02/2017

Tháng 02/2017

Chưa đến hạn

TCHCSN

 

11

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nghiên cứu, đế xuất việc cấp kinh phí cho các huyện làm công tác phổ cập giáo dục; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dôi dư

TB số 65/TB-UBND ngày 16/02/2017

Không giao thời hạn

Chưa có báo cáo

Quản lý ngân sách

 

12

Đề xuất với UBND tỉnh thủ tục thu giá dịch vụ các doanh nghiệp kinh doanh bến bãi gắn với việc thu phí sử dụng cong trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tinh Lạng Sơn tai khu vực các cửa khẩu thông qua một đầu mối, theo hướng nhà nước thu, các phương tiện vào bễn, bãi xe nào thì nhà nước sẽ thanh toán giá dịch vụ cho bến, bãi xe đó

TB số 70/TB-UBND ngày 21/02/2017

Tháng 02/2017

 

Giá và Tài sản

 

13

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành chức năng tham mưu triển khai thực hiện Đề án Phòng, chống vi phạm trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá; hành vi chuyển giá, trốn thuế của các doanh nghiệp

KH số 156/KH-UBND ngày 30/12/2016

Không giao thời hạn

Chưa có báo cáo

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO CÁC KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

STT

Nội dung công việc

Số, ký hiệu văn bản giao việc

Thời gian yêu cầu hoàn thành

Kết quả rà soát trên eOffice

Phòng chuyên môn thực hiện

Tiến độ thực hiện

1

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quản lý giá, phối hợp với Cục Thuế quản lý chặt chẽ việc sử dụng hóa đơn, chứng từ.

TB số 78/TB-UBND ngày 23/02/2017

Không giao thời hạn

 

Giá và Tài sản

 

2

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Cục Thuế và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, bổ sung kịp thời giá một số mặt hàng mới, một số mặt hàng thuộc diện tịch thu, thanh lý đảm bảo phù hợp, chống thất thu, giúp các lực lượng chức năng có cơ sở áp dụng giá hàng hóa vi phạm trong kiểm tra, xử lý

TB số 78/TB-UBND ngày 23/02/2017

Không giao thời hạn

 

Giá và Tài sản

 

3

Phối hợp với Sở Công Thương tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá trên địa bàn tỉnh.

TB số 78/TB-UBND ngày 23/02/2017

Không giao thời hạn

 

Giá và Tài sản

 

4

Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn, Kho bạc tỉnh, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và các cơ quan liên qaun đề xuất UBND tỉnh về phương án thí điểm cơ quan nhà nước tổ chức thu phí sử dụng hạ tầng kết hợp với thu giá dịch vụ bến bãi tại 2-3 cửa khẩu

TB số 79/TB-UBND ngày 23/02/2017

Tháng 02/2017

 

Giá và Tài sản

 

5

Chủ trì phối hợp với Cục Hải quan, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn và các cơ quan liên quan, các doanh nghiệp nhiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh quy định việc thu phí chuyển cửa khẩu trên địa bàn

TB số 79/TB-UBND ngày 23/02/2017

Không giao thời hạn

 

Giá và Tài sản

 

6

Thực hiện tốt công tác xây dựng giá để thực hiện đấu giá tài sản, trong đó tập trung vào việc xây dựng giá đất; phối hợp với Sở XD, các cơ quan liên quan trong việc xây dựng giá vật liệu xây dựng, giá khoáng sản (than) đảm bảo giá cả sát với giá thị trường, không để thất thu cho NSNN.

TB số 70/TB-UBND ngày 21/02/2017

Không giao thời hạn

 

Giá và Tài sản

 

7

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan cân đối, trình UBND tỉnh cấp kinh phí tạm ứng từ ngân sách tỉnh cho Chi cục Quản lý thị trường để cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 1; sau khi bán đấu giá trụ sở làm việc cũ của Đội Quản lý thị trường số 1 thực hiện các thủ tục để hoàn trả nguồn ngân sách tỉnh khoản tạm ứng trên

TB số 77/TB-UBND ngày 23/02/2017

Không giao thời hạn

 

Quản lý ngân sách; TCHCSN

 

8

Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bắc Sơn, các cơ quan liên quan thẩm định căn cứ pháp lý xây dựng dự toán và các định mức dự toán cụ thể của Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cho 4 xã an toàn khu và vùng an toàn khu (ATK) huyện Bắc Sơn đến năm 2025, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

TB số 77/TB-UBND ngày 23/02/2017

trước ngày 15/03/2017

 

Quản lý ngân sách

 

9

Hoàn chỉnh báo cáo của Quỹ trình UBND tỉnh và dự thảo báo cáo của UBND tỉnh về việc chủ trương triển khai, thực hiện phương thức “chính quyền tham gia bảo lãnh” cho các doanh nghiệp vay vốn tại các tổ chức tín dụng đối với các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước để xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh

TB số 80/TB-UBND ngày 20/02/2017

Trước 10/3/2017

 

Tài chính doanh nghiệp

 

10

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh dự thảo Quy chế giữa UBND tỉnh, Quỹ và các Ngân hàng thương mại về việc “chính quyền tham gia bảo lãnh

TB số 80/TB-UBND ngày 20/02/2017

Trước 10/3/2017

 

Tài chính doanh nghiệp

 

11

Tham mưu cho UBND nhân dân tỉnh khẩn trương bố trí đủ nguồn vốn điều lệ cho Quỹ để triển khai hoạt động.- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, UBND thành phố và các cơ quan liên quan nghiên cứu, lựa chọn các dự án có nguồn vốn đầu tư bằng ngân sách nhà nước, dự án tại khu vực biên giới thực sự hiệu quả, khả thi để Quỹ triển khai cho vay hoặc bảo lãnh vay vốn tại các ngân hàng thương mại. Trước mắt ưu tiên cho các dự án: Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn; Cầu Kỳ Cùng, TP Lạng Sơn; Công viên bờ sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn (giai đoạn 2).

TB số 80/TB-UBND ngày 20/02/2017

Trước 10/3/2017

 

Tài chính doanh nghiệp

 

12

Chủ động triển khai thực hiện các công việc cần thiết để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hoạt động của Quỹ trên cơ sở tiết kiệm, hiệu quả.- Than mưu việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin nhằm phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành của Quỹ.

TB số 80/TB-UBND ngày 20/02/2017

Tháng 6/2017

 

Tài chính doanh nghiệp