Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Báo cáo Công tác thanh tra Quý I năm 2017

 

 

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Số: 311/BC-STC

 

Lạng Sơn, ngày 07 tháng 03  năm 2017

 

BÁO CÁO

Công tác thanh tra Qúy I năm 2017

 

Kính gửi: - Thanh tra Bộ Tài chính;

                                   -  Thanh tra tỉnh Lạng Sơn.

 

Thực hiện chế độ báo cáo công tác thanh tra theo quy định tại Thông tư số 03/TT-TTCP, ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ. Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn báo cáo kết quả thực hiện công tác thanh tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2017 như sau:

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC THANH TRA

          Công tác Thanh tra Tài chính, luôn được Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo sát sao, xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến công tác thanh tra và tạo điều kiện đầu tư trang bị bổ sung cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho công tác thanh tra. Về biên chế tổ chức cán bộ công chức Thanh tra Sở Tài chính hiện có 09 người ( Trong đó: 01 Chánh và 03 phó Chánh Thanh tra).

          I. Công tác thanh tra.

 Trong Qúy I đã lưu hành kết luận 01 cuộc Thanh tra công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn huyện Lộc Bình , 01 cuộc thanh tra đang hoàn thiện báo cáo kết luận:

 Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm và yêu cầu chủ đầu tư thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền là: 13.339.000 đồng.

- Việc xử lý sau thanh tra: Tiếp tục kiểm tra đôn đốc các đơn vị đã được thanh tra trong năm 2016 thực hiện các Kết luận, kiến nghị của thanh tra theo quy định. Trong đó: Huyện Đình Lập đã nộp 425.081.000 đồng; huyện Hữu Lũng kết luận thanh tra kiến nghị nộp 143.080.700 đồng, nhưng đến nay huyện không báo cáo kết quả thực hiện (Biểu số 03).

- Thực hiện tổng hợp nghiên cứu chính sách chế độ để triển khai thực hiện thanh tra theo chương trình kế hoạch công tác thanh tra tài chính năm 2017 đã được phê duyệt.

II. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

1. Về công tác tiếp công dân: Trong Quý I/2017 không phát sinh vụ việc tiếp công dân.

2. Về tiếp nhận và xử lý đơn, thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Trong Qúy I/2017 Sở Tài chính không nhận được đơn, thư khiếu nại, tố cáo. Do đó không phát sinh vụ việc giải quyết khiếu nại tố cáo.

III. Công tác Phòng, chống tham nhũng.

- Công tác triển khai thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí: Được Lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng cơ quan quan tâm chỉ đạo, thường xuyên rà soát các văn bản liên quan đến công tác triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo đúng quy định. Định kỳ, có Báo cáo việc thực hiện theo đúng yêu cầu quy định của cấp trên.

- Sở Tài chính đã xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2017 theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

          - Các vụ tham nhũng đã phát hiện: Không có.

          B. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4 VÀ QUÝ II NĂM 2017.

            - Hoàn thiện báo cáo kết luận Thanh tra công tác quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn huyện Cao Lộc .

        - Tiến hành triển khai thực hiện công tác thanh tra theo kế hoạch năm 2017 đã được phê duyệt;

          - Tiếp tục đôn đốc các đơn vị được thanh tra trong năm 2016 thực hiện các kết  luận và kiến nghị của thanh tra tài chính;

          - Tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền;

- Theo dõi tổng hợp, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng của sở theo quy định.

           Trên đây là báo cáo kết quả công tác thanh tra tài chính, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2017 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (B/c);

- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng thuộc Sở;

- VP Sở, TTra Sở;                                          

- Lưu VT, T.Tra.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà