Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Kế hoạch Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

Số: 648 /KH-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 4 năm 2017

 

     

KẾ HOẠCH

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

 

           Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-HĐPH ngày 11/4/2017 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Lạng Sơn, Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Sở như sau:

          I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích:

1.1 Thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ của ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL theo Luật PBGDPL, Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL và các văn bản có liên quan.

1.2. Phát huy đầy đủ vai trò của ủy viên Hội đồng trong tư vấn, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh.

1.3. Kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn triển khai công tác PBGDPL.

2. Yêu cầu:

 2.1. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ủy viên Hội đồng.

 2.2. Lựa chọn nội dung tư vấn bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm; đa dạng hóa các hình thức PBGDPL; bám sát nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận.

          II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức các cuộc họp, hội nghị tại Sở

1.1. Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động phổ biến GDPL năm 2017

a) Hình thức thực hiện: Cho ý kiến bằng văn bản

b) Chủ trì thực hiện: Văn phòng

c) Thực hiện: các phòng thuộc Sở

d) Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2017

1.2. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác PBGDPL và triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

a) Hình thức thực hiện: Cho ý kiến bằng văn bản

b) Chủ trì thực hiện: Văn phòng

c) Thực hiện: các phòng thuộc Sở

d) Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2017

2. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ủy viên Hội đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg

2.1. Xác định chủ đề, định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, với cải cách hành chính, cải cách tư pháp tập trung vào nội dung sau đây:

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, các luật, pháp lệnh mới ban hành hoặc có hiệu lực năm 2016 và 2017 như Bộ luật Dân sự; Bộ luật Tố tụng dân sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Căn cước công dân; Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu (sửa đổi); Luật Dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Đấu giá tài sản; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư; Luật Báo chí; Luật An toàn thông tin mạng; các Luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, quan điểm, chính sách, quy định mới về cải cách hành chính, cải thiện môi trường sản xuất, đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp gắn với việc phổ biến Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, các luật và văn bản hướng dẫn liên quan đến đầu tư, kinh doanh;

 - Tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách, quy định pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến phạm vi quản lý của các sở, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương;

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế liên quan đến người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các Điều ước quốc tế về nhân quyền, các hiệp định thương mại tự do; các thỏa thuận với các nước có chung đường biên giới...

a) Hình thức thực hiện: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật.

b) Chủ trì thực hiện: Văn phòng.

c) Thực hiện: các phòng thuộc Sở.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2017.

2.2. Tổ chức triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 (định hướng chủ đề, nội dung, hình thức trong văn bản hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2017).

a) Hình thức thực hiện: Cho ý kiến bằng văn bản.

b) Chủ trì thực hiện: Văn phòng.

c) Thực hiện: các phòng thuộc Sở.

d) Thời gian thực hiện: Quý II, III năm 2017.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Kế hoạch này, Văn phòng chủ động nghiên cứu, xây dựng nội dung, tham mưu giúp Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao quy định tại Phần II của Kế hoạch này.

2. Văn phòng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Hội đồng (qua Sở Tư pháp) trước ngày 30/11/2017.

Trên đây là Kế hoạch hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Sở Tài chính./.

 

 

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

- HĐPHCTPBGDPL tỉnh;

- Sở Tư pháp;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Chánh, Phó chánh Văn phòng;

- Các Phòng thuộc Sở;

- Các Tổ chức Đoàn thể thuộc Sở;

- Tổ công tác;

- Lưu VT.         

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh