Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Quyết định về việc điều động công tác đối với công chức thuộc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

Số: 66/QĐ - STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Lạng Sơn, ngày 04 tháng 5 năm 2017

 

                                             

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều động công tác đối với công chức

thuộc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

  

                        GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

  Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

  Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;         

Căn cứ Quyết định số: 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức viên chức;

          Căn cứ Biên bản cuộc họp của Ban Giám đốc Sở Tài chính ngày 03/5/2017 bàn về công tác cán bộ;

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động bà Nguyễn Hoàng Trang, Chuyên viên đang công tác tại Văn phòng, đến nhận công tác tại Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính kể từ ngày 04/5/2017, nhiệm vụ cụ thể do Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp phân công.

Trước khi nhận nhiệm vụ mới bà Nguyễn Hoàng Trang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài liệu và công việc đang làm cho Chánh Văn phòng Sở Tài chính.

          Điều 2. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn và bà Nguyễn Hoàng Trang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:                                                                                            

- Như điều 2 (thực hiện);

- Sở Nội vụ;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở;

- Lưu VT,  Hồ sơ.

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà