Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

Quyết định Về việc bổ sung 03 quy trình thực hiện thủ tục hành chính áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia theo TCVN ISO 9001:2008

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

                                                                                                                     

Số: 70 /QĐ-STC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


       Lạng Sơn, ngày 05 tháng 5 năm 2017

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung 03 Quy trình thực hiện thủ tục hành chính áp dụng

tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia

theo TCVN ISO 9001:2008

 

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN

 

Căn cứ quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định 2968/2010/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ khoa học và công nghệ về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng;

Căn cứ Kế hoạch số 100/KH-UBND, ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Lạng Sơn Triển khai Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015-2017;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 10/01/2017 của ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Quản lý giá thuôc thẩm quyền giải quyết của Sở tài chính tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của của Trưởng ban Chỉ đạo ISO và Chánh Văn phòng Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 03 Quy trình thực hiên Thủ tục hành chính vào áp dụng Tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 đã được xây dựng theo mô hình khung của Bộ khoa học và Công nghệ vào hoạt động quản lý hành chính Nhà nước tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

(Có danh mục bổ sung tài liệu hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của Sở Tài chính đã được phê duyệt kèm theo).

Điều 2. Các phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở Tài chính có trách nhiệm tiếp cận, nghiên cứu các thủ tục đã được xây dựng trong Hệ thống quản lý chất lượng và triển khai phổ biến, tuân thủ chặt chẽ tài liệu đã được phê duyệt.

Điều 3. Ban Chỉ đạo ISO của Sở Tài chính thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và kiểm soát công tác triển khai áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng tại phòng Quản lý Giá, bộ phận.     

Điều 4. Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 của Sở Tài chính, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng Quản lý Giá và Công sản Sở Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 4 (thực hiện);

- Ban Chỉ đạo ISO của tỉnh;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các phòng thuộc Sở Tài chính;

- Tổ công tác;

- Lưu: VT

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà