Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
-A A +A

V/v Theo dõi ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc Wannacry

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

Số: 812 /STC-TH&TK

V/v Theo dõi ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc Wannacry.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 5 năm 2016

 

                                     Kính gửi:

                              - Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thành phố;

                                                      - Các Phòng nghiệp vụ, Văn phòng, Thanh tra Sở.

 

          Ngày 15/5/2017 Sở Thông tin và Truyền thông có Công văn số 391/STTTT-CNTT về việc Theo dõi ngăn chặn kết nối máy chủ điều khiển mã độc Wannacry.

          Nội dung Công văn số 391/STTTT-CNTT cảnh báo sự nguy hiểm của mã độc Wannacry. Theo đó phần mềm “tống tiền” Wannacry là một loại mã độc nguy hiểm có thể đánh cắp thông tin và mã hóa toàn bộ dữ liệu máy tính bị lây nhiểm để đòi tiền chuộc.

Để ngăn chặn, phòng ngừa việc tấn công của mã độc Ransomeware Wannacry, đề nghị Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố; các Phòng nghiệp vụ thuộc Sở thực hiện như sau:

1. Theo dõi ngăn chặn kết nối đến các máy chủ điều khiển đến mã độc Wannacry và cập nhật vào hệ thống bảo vệ như: IDS/IPS, Filewall,… các thông tin nhận dạng tại phục lục kèm theo công văn số 144/VNCERT-ĐPƯC.

2. Nếu phát hiện cần nhanh chóng cô lập vùng/ máy phát hiện;

3.Kiểm tra và thực hiện gấp các bước đã được hướng dẫn trước đây tại công văn số: 159/STTTT-CNTT ngày 14/3/2016 về việc cảnh báo hình thức lây nhiễm mới của mã độc mã hóa tài liệu Ransomware(được gửi kèm theo công văn số 368/STC-TH&TK ngày 18/3/2017); và công văn số: 346/STTTT-CNTT ngày 28/4/2017 về việc cảnh báo phương thức tấn công khai thác hệ thống mới của nhóm tin tặc Shadow Broker, để phòng tránh các cuộc tấn công quy mô lớn và nguy hiểm khác(được gửi kèm theo công văn này).

Trong quá trình sử dụng máy tính, nếu có vướng mắc hoặc phát hiện xảy ra sự cố về mã độc Ransomware, cần nhanh chóng liên hệ với Phòng Tin học và Thống kê Tài chính, điện thoại: 0253715356,  Phòng Kỹ thuật Công nghệ, dịch vụ - Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn, điện thoại : 0253.818.657/0912.210.111 hoặc phòng Nghiệp vụ - Trung tâm VNCERT, điện thoại: 0934.424.009/043.6404.423, email: ir@vncert.vn để được hỗ trợ kỹ thuật kịp thời./.  

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo Sở;

- Sở TTTT (để biết);

- Lưu VT,TH&TK.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Ngô Mai Hương