Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Phương pháp học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức trình độ chuyên môn của Công chức Thanh tra ngành Tài chính

Thanh tra là một chức năng quản lý Nhà nước, là công cụ quản lý Nhà nước.  Hiện nay, công cuộc đổi mới, đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với công tác quản lý nhà nước, công tác thanh tra. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ đó đòi hỏi người cán bộ thanh tra ngành Tài chính cần phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và năng lực, trình độ chuyên môn vững vàng.

Phẩm chất đạo đức của công chức thanh tra phải được đặt lên hàng đầu. Mỗi công chức làm công tác thanh tra phải thật sự gương mẫu, chấp hành nghiêm túc pháp luật. Thực hiện tốt  Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30-10-2016, quyết tâm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa. Đối với mỗi cán bộ thanh tra, phải nghiêm túc rèn luyện, phấn đấu để có bản lĩnh chính trị vững vàng, không mơ hồ, không dao động trước những khó khăn, thử thách.

Việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ thanh tra rất cần thiết và quan trọng , đáp ứng được yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra theo mục tiêu chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, liêm chính, do vậy cần phải có những phương pháp cơ bản để nâng cao năng lực chuyên môn:

1.  Tham gia các lớp đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận, trình độ nghiệp vụ và trình độ chuyên môn để làm  tốt nghiệp vụ thanh tra; nghiên cứu kỹ các Luật, các văn bản hướng dẫn và quy trình nghiệp vụ thanh tra  để có kỹ năng pháp lý, am hiểu pháp luật và biết khai thác, sử dụng pháp luật trong công tác thanh tra.

2.  Chủ động trao với đồng nghiệp đặc biệt là những cán bộ có kinh nghiệm lâu năm trong công tác thanh tra để tiếp cận thực tiễn, bổ sung kinh nghiệm trong xử lý công việc và phát huy khả năng bản thân.

3. Luôn có sự phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất để vừa nâng cao hiệu quả công tác của bản thân, vừa phục vụ tích cực cho hoạt động, mục tiêu chung của đoàn thanh tra. 

4.  Tham gia nghiên cứu khoa học để có trình độ chuyên sâu về các lĩnh vực phục vụ công tác thanh tra

5. Tăng cường học thêm tin học, ngoại ngữ để ứng dụng thành thạo vi tính phục vụ tốt quá trình làm việc.

Để làm tốt vai trò, trách nhiệm của người công chức thanh tra, mỗi cán bộ, công chức phải không ngừng học tập, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất, rèn luyện kỹ năng công tác, vừa nghiên cứu tài liệu vừa phải học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp và nhất là phải tự rút ra cho mình những bài học, kinh nghiệm qua thực tiễn để có thể ứng dụng tri thức của mình vào công tác thanh tra ngày càng tốt hơn./.

 

Nguyễn Thị Lan Phương

                                                                                                                                 Phòng Thanh Tra