Skip to main content

Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị sơ kết công tác tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Sáng ngày 19/7/2019, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ 6 tháng để sơ kết công tác tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự và chủ trì hội nghị là đồng chí Đoàn Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính. Tham gia hội nghị có các Đồng chí trong Ban Giám đốc; Lãnh đạo và chuyên viên các Phòng chuyên môn, Thanh tra, Văn phòng của Sở, cùng lãnh đạo và chuyên viên phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố.

Ha.jpg

Đồng chí Đoàn Thu Hà, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu chỉ đạo hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2019. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo Sở Tài chính đã tăng cường chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc sở, các huyện, thành phố và phối hợp các ngành chức năng liên quan, tích cực tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ về tài chính – ngân sách; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền những giải pháp về quản lý thu - chi ngân sách nhà nước  trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

Tại Hội nghị đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố đã thảo luận và có ý kiến về những vướng mắc khó khăn, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách trên địa bàn các huyện thành phố. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc sở và phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý tài chính – ngân sách, đồng thời tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019, trong đó tập trung vào các giải pháp phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2019; chủ động cân đối ngân sách, quản lý chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, giảm chi thường xuyên để bổ sung nguồn lực tăng chi đầu tư; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh điều hành ngân sách chủ động, tích cực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu về tài chính - ngân sách đã được giao./

 

Đỗ Thị Thu Huyền – Phòng Quản lý Ngân sách