Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in của tỉnh

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 1108/UBND-THCB ngày 07/11/2018 chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về việc sử dụng Công báo điện tử và chú trọng đảm bảo cơ sở hạ tầng để các xã, phường, thị trấn có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận thông tin điện tử, sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in.

cb.jpg

 Công báo in

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tiết kiệm ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng Công báo điện tử thay thế hoàn toàn Công báo in và dừng cấp phát miễn phí Công báo in của tỉnh từ tháng 02 năm 2019.

cb1.jpg

 Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

 Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị trực thuộc, các xã, phường, thị trấn về chủ trương trên của tỉnh; chủ động, tập trung khai thác, sử dụng Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh tại địa chỉ truy cập http://langson.gov.vn hoặc http://congbao.langson.gov.vn.

Từ tháng 02 năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh dừng xuất bản, phát hành, cấp phát miễn phí Công báo in của tỉnh. Tiếp tục tổ chức thực hiện công tác quản lý, biên tập, xuất bản, phát hành Công báo điện tử tỉnh theo đúng quy định; đảm bảo các điều kiện duy trì hoạt động thường xuyên phần mềm Công báo điện tử, Trang Công báo điện tử tỉnh đáp ứng tốt nhu cầu khai thác văn bản của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

                                                                                                    Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng