Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

“Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính và phòng chống tham nhũng góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách”.

Hoạt động thanh tra ngành tài chính nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm trong quản lý tài chính, ngân sách; đề xuất hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách quản lý; giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài chính ở tất cả các ngành, các cấp, các đơn vị cơ sở ..., đóng góp tích cực vào việc tăng thu cho ngân sách nhà nước, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quản lý sử dụng ngân sách nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính trong giai đoạn hiện nay.

Nghiem Ha 1.jpg

Công bố Quyết định thanh tra tại Sở Tư Pháp tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Qua quá trình tiến hành các cuộc thanh tra, căn cứ tình hình thực tế để đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra tài chính và phòng chống tham nhũng góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách.

Các giải pháp này được thể hiện trong các Báo cáo chuyên đề; Báo cáo kết quả các cuộc thanh tra; Báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng theo quí, năm; Báo cáo công tác thanh tra năm 2019 nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và từng bước khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính và phòng chống tham nhũng góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách.

0ca640f5ca0b2c55751a.jpg

Sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2019

và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Thanh tra nhất là các quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức và cá nhân là đối tượng thanh tra trong công tác thanh tra; qua đó, để họ tự nguyện, tự giác thực hiện tốt các yêu cầu, kiến nghị, quyết định về thanh tra. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra phải được tiến hành sâu, rộng, thường xuyên liên tục, thậm chí ngay cả trong suốt quá trình tiến hành cuộc thanh tra. Hiệu quả đem lại:

- Đối với Sở Tài chính: Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành chế độ chính sách về tài chính; tạo được sự nghiêm minh trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của công chức trong ngành tài chính; hạn chế được hiện tượng nhờn luật hiện nay. Tăng thu cho ngân sách, chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực tài chính.

- Thanh tra Sở: Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo trong thực hiện nghiệp vụ chuyên môn và công tác phối kết hợp, xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công vụ của mỗi công chức, thanh tra viên trong đơn vị; tạo được uy tín trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đối với các đơn vị sử dụng ngân sách: Chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện đúng quy định của pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước về quản lý tài chính ngân sách; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực nhà nước; thực hiện việc công khai, minh bạch, dân chủ trong quản lý tài chính góp phần ổn định cơ quan, đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

 

                                                                 Nghiêm Thị Hà, Phó Chánh Thanh tra Sở Tài chính