Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Đó là 1 trong những nội dung quan trọng của Công văn số 259/UBND-KSTT của UBND tỉnh ngày 02/4/2019 về việc thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính.

tthc1.jpg

Trong công văn, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: Tiến hành rà soát, cập nhật kịp thời, đầy đủ các điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh để thực hiện niêm yết công khai và bảo đảm thực thi theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh. Thực thi nghiêm túc phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành; không tự đặt thêm điều kiện, danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra chuyên ngành trái quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát quá trình thực hiện để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; tổ chức triển khai, thực hiện tốt Quy chế hoạt động của Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

tthc2.jpg

           Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đã chấn chỉnh việc giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của Sở, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính; nghiêm túc xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định thủ tục hành chính; không để xảy ra tình trạng quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

                                                                                                         Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng