Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Tài chính on 19 January 2018

Tổ chức bộ máy

     A - LÃNH ĐẠO SỞ:

          Giám đốc:              Bà Đoàn Thu Hà

          Điện thoại:              0205.3875.646

          Di động:                  0983639888  

                        

          P.Giám đốc:           Ông Đỗ Đức Thịnh

          Điện thoại:               0205.3

          Di động:                   0936164279

 

          P.Giám đốc:           Ông Vũ Hoàng Quý

          Điện thoại:               0205.3870.143

          Di động:                   0989150779

 

          P.Giám đốc:           

          Điện thoại:           

          Di động:                

         

     B- CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN GỒM CÓ:

1. Văn phòng Sở

            Điện thoại:               0205.3870.144

            Chánh văn phòng:

            Ông:                         Nguyễn Hoàng Đỉnh

            Điện thoại:                025.3874.295

            Di động:                    0913376979

 

            P.Chánh văn phòng:

            Bà:                          Phan Thị Bích Hạnh

            Điện thoại:              0205.3873.470

            Di động:                  0962181658

 

2. Thanh tra Sở    

            Điện thoại:               0205.3875.191

            P.Chánh thanh tra:

            Ông:                         Đào Văn Thành

            Điện thoại:               0913081395

          

            P.Chánh thanh tra:

            Bà:                            Nghiêm Thị Hà

            Điện thoại:                0912115612

 

            P.Chánh thanh tra:

            Ông:                         Tống Minh Đoài

            Điện thoại:                0913304664

        

3. Phòng Quản lý ngân sách

            Điện thoại:               0205.3871.580

 

            P.Trưởng phòng phụ trách:

            Bà:                           Hoàng Thị Nương

            Điện thoại:               0915536095

 

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Hoàng Hồng Nhung

            Điện thoại:               0914869161

 

4. Phòng Tài chính đầu tư

            Điện thoại:               0205.3874.651

 

           Trưởng phòng :

            Ông:                         Nguyễn Văn Lực

            Điện thoại:               0936311888

            

            P.Trưởng phòng:

            Ông:                         Lại Văn Toản

            Điện thoại:               0976331888

 

            P.Trưởng phòng:

            Ông:                         Lê Hùng Cường

            Điện thoại:               0988123567

 

5. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

            Điện thoại:               0205.3877.056

 

           Trưởng phòng:

            Bà:                           Đinh Thị Vừng

            Điện thoại:              0945686818          

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Giáp Thị Dung

            Điện thoại:               

                       

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Trần Thị Thu Hằng

            Điện thoại:               0983295748

 

           

 

6. Phòng Tin học và Thống kê

            Điện thoại:               0205.3715.356

 

            Trưởng phòng:

            Ông:                        Nguyễn Đức Toàn

            Điện thoại:               0989545109

 

7. Phòng Quản lý giá và công sản

            Điện thoại:               0205.3870.141

 

            Trưởng phòng:

            Bà:                           Nguyễn Anh Yến

            Điện thoại:               0913376623

            

            P.Trưởng phòng:

            Ông:                        Nông Văn Hiển

            Điện thoại:               0985526699

 

            P.Trưởng phòng:

            Ông:                         Lục Phú Dì

            Điện thoại:               0912191474

 

8. Phòng Tài chính doanh nghiệp

            Điện thoại:               0205.3873.500

 

            Trưởng phòng:

            Ông:                        Phạm Quang Thành

            Điện thoại:               0912110347

            

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Liễu Thị Yến

            Điện thoại:               0912771388