UBND TỈNH LẠNG SƠN

  SỞ TÀI CHÍNH

   Số: 650 /STC-QLNS

V/v hướng dẫn thực hiện hạch toán tỷ lệ điều tiết ngân sách năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

           Lạng Sơn, ngày 26 tháng 4  năm 2017

                Kính gửi:   - Kho bạc Nhà nước tỉnh

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

    - Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh

Thực hiện Quyết định số 50a/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn Ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020;

Tại Điều 2 của Quyết định 50a/2016/QĐ-UBND quy định: Giao cho Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, cơ quan có liên quan thực hiện theo Quyết định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2017, Sở Tài chính thấy có một số vướng mắc trong việc hạch toán tỷ lệ điều tiết đối với khoản thu ngân sách như: Thu từ tiền xử phạt vi phạm hành chính, phạt và tịch thu khác; Thu phạt vi phạm an toàn giao thông.

 Để công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và việc điều tiết tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp phù hợp với thực tế phát sinh của địa phương; Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện hạch toán khoản thu xử phạt vi phạm hành chính, phạt và tịch thu khác; Thu phạt vi phạm an toàn giao thông năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 như sau:

1. Đối với khoản thu phạt vi phạm an toàn giao thông:

Căn cứ quy định của Luật Ngân sách năm 2015, tại điểm q, khoản 1, điều 37 quy định các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100%, trong đó có tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện.

Căn cứ Công văn số 15989/BTC-HCSN ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính, về việc kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017,  theo đó tại công văn có quy định: “Các lực lượng xử phạt vi phạm an toàn giao thông thuộc địa phương gồm: Công an xã, Thanh tra thuộc Sở Giao thông vận tải, Thanh tra thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan cảng vụ địa phương”.

Từ các căn cứ trên, để thống nhất và làm rõ thêm việc hạch toán tỷ lệ điều tiết ngân sách đối với khoản thu phạt vi phạm an toàn giao thông do các lực lượng thuộc địa phương thực hiện, Sở Tài chính hướng dẫn như sau:

- Thu phạt an toàn giao thông: Do các lực lượng cơ quan, đơn vị thuộc cơ quan trung ương xử phạt: Hạch toán Ngân sách trung ương 100%.

- Thu phạt an toàn giao thông: Do các lực lượng thuộc thẩm quyền cơ quan cấp tỉnh xử phạt: Hạch toán Ngân sách cấp tỉnh 100%.

- Thu phạt an toàn giao thông: Do các lực lượng thuộc thẩm quyền cơ quan cấp huyện, thành phố xử phạt: Hạch toán Ngân sách cấp huyện, thành phố 100%.

- Thu phạt an toàn giao thông: Do các lực lượng xử phạt thuộc thẩm quyền cấp xã, phường, thị trấn thực hiện: Hạch toán Ngân sách cấp xã, phường, thị trấn 100%.

2. Đối với khoản thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt và tịch thu:

Căn cứ quy định của Luật Ngân sách năm 2015, tại điểm q, khoản 1, điều 37 quy định các khoản thu ngân sách địa phương hưởng 100% , trong đó quy định tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của pháp luật do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện.

Căn cứ Quyết định số 50a/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh, trong đó quy định tại Mục II -  Phụ lục 02,  Mục 17 - Tiền xử phạt vi phạm hành chính, phạt và tịch thu khác, cụ thể:

- Do cơ quan cấp tỉnh thực hiện: điều tiết ngân sách tỉnh 100%

- Do cơ quan cấp huyện, thành phố thực hiện: điều tiết ngân sách huyện, thành phố 100%

Tuy nhiên qua theo dõi thực hiện 3 tháng đầu năm, việc phân cấp quản lý trên địa bàn tỉnh đối với các đơn vị: Hạt Kiểm Lâm và Các Đội Quản lý thị trường có trụ sở đóng trên địa bàn các huyện, thành phố hiện tại đang gặp khó khăn về công tác xây dựng dự toán chi hàng quý (do đơn vị trực tiếp quản lý thuộc cấp tỉnh, trong khi thực thi nhiệm vụ trên địa bàn huyện, thành phố).

Để đảm bảo nhiệm vụ chi tập trung, tránh một đơn vị mà phải lập dự toán chi hai nơi, hoặc phải trình bổ sung kinh phí từ hai cấp ngân sách; đồng thời để động viên kịp thời các lực lượng thu (cụ thể là các Hạt Kiểm Lâm và Các Đội Quản lý thị trường có trụ sở đóng trên địa bàn các huyện, thành phố); Sở Tài chính hướng dẫn như sau:

Tại Mục II -  Phụ lục 02,  Mục 17  - Tiền xử phạt vi phạm hành chính, phạt và tịch thu khác kèm theo Quyết định số 50a/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh:

-  Tại gạch đầu dòng thứ hai  - Do cơ quan cấp tỉnh thực hiện: điều tiết ngân sách tỉnh 100%;

Sở Tài chính hướng dẫn: - Do cơ quan cấp tỉnh thực hiện. (không bao gồm các Hạt Kiểm Lâm và Các Đội Quản lý thị trường có trụ sở đóng trên địa bàn các huyện, thành phố): điều tiết ngân sách tỉnh 100%;

- Tại gạch đầu dòng thứ ba - Do cơ quan cấp huyện, thành phố: điều tiết ngân sách huyện, thành phố 100%

Sở Tài chính hướng dẫn: - Do cơ quan cấp huyện, thành phố và các Hạt Kiểm Lâm, các Đội Quản lý thị trường có trụ sở đóng trên địa bàn các huyện, thành phố thực hiện: điều tiết ngân sách huyện, thành phố 100%

 

Trên đây là một số hướng dẫn cụ thể về thu xử phạt vi phạm hành chính, phạt và tịch thu khác; Thu phạt vi phạm an toàn giao thông năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020 như trên. Đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Kho bạc nhà nước, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ hướng dẫn này để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc và ngân sách cấp dưới tổ chức thực hiện. Các quy định đã hướng dẫn trước đây trái với quy định tại hướng dẫn này thì thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có những vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:      

- Như­ trên;

- UBND tỉnh (B/cáo); 

- Cục Thuế tỉnh;

- Cục Hải quan tỉnh;

- Lãnh đạo Sở;

- Chánh VP Sở;

- Các phòng thuộc Sở Tài chính;

- Phòng Tài chính – KH các huyện, TP;

- L­ưu: VT,QLNS.           

       KT. GIÁM ĐỐC

       PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

      Nguyễn Duy Anh

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).