Thực hiện quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Công văn số 12997/BTC-TTr ngày 22/10/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021; công văn số 498/TTr-VP ngày 26/10/2020 của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021. Ngày 14/12/2020 Giám đốc Sở Tài chính Lạng Sơn đã ký Quyết định số 262/QĐ-STC về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính  năm 2021.

Theo đó, kế hoạch thanh tra năm 2021 của Sở Tài chính  được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác thanh tra năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Sở Tài chính. Đối tượng, nội dung đưa vào Kế hoạch thanh tra năm 2021 là các đơn vị không trùng lặp với Kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn và Thanh tra các Sở, Thanh tra các huyện, thành phố; Trong đó, việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính đã bám sát Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ quản lý của ngành Tài chính, của tỉnh gắn với việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, quản lý, sử dụng tài sản công.

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2021 ngay sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt, Thanh tra Sở Tài chính Lạng Sơn đã tiến hành gửi thông báo đến các đối tượng được thanh tra trong tháng 12/2020 theo quy định. Các đoàn thanh tra lập kế hoạch chi tiết cho từng cuộc thanh tra, tập huấn trước khi triển khai, xác định rõ nội dung công việc, phương pháp tiến hành, duy trì, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ; kiểm tra kiểm soát chặt chẽ các Đoàn thanh tra trong việc chấp hành quy trình, quy chế, giám sát đoàn thanh tra theo đúng quy định; tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thanh tra; phát động phong trào thi đua, động viên cán bộ công chức thanh tra vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Nguyễn Thị Lan Phương -  Thanh Tra Sở