Ngày 19/11/2021, công chức Thanh tra Sở Tài chính Lạng Sơn đã tham gia hội nghị tập huấn do Thanh tra tỉnh tổ chức theo Kế hoạch số 149/KH-TTr ngày 10/11/2021, triển khai Nghị định 124/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và các Thông tư mới ban hành của Thanh tra Chính phủ.

Untitled_3.jpg

Đồng chí Đậu Trường An- Chánh Thanh tra tỉnh Lạng Sơn

phát biểu khai mạc

Hội nghị được Tiến sĩ Đinh Văn Minh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ trực tiếp triển khai tại hội nghị tập huấn, giải đáp một số tình huống vướng mắc trong quá trình áp dụng thực tế tại cơ sở, giúp cán bộ và công chức nắm vững nội dung Nghị định của Chính phủ và các Thông tư mới ban hành của Thanh tra Chính phủ cụ thể: (i) Nghị định số 124/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại 2011 và các Thông tư của Thanh tra Chính phủ mới ban hành; (ii) Thông tư số 03/2021/TT-TTCP ngày 30/9/2021, quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương; (iii) Thông số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021, quy định quy trình tiếp công dân; số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021, quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; (iv) Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021, quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; (v) Thông tư số 07/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021, quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Untitled2_3.jpg

Tiến sĩ Đinh Văn Minh –Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ.

Untitled3_1.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn

Qua Lớp tập huấn sẽ góp phần củng cố, nâng cao kiến thức công tác chuyên môn; phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế cho các cá nhân trực tiếp tham gia các vị trí công tác về lĩnh vực công tác Thanh tra; nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại cho cán bộ, công chức được giao thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại; nắm chắc những điểm mới của các Thông tư mới ban hành nêu trên. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối với vị trí công tác, từng nhiệm vụ cụ thể thuộc lĩnh vực công tác Thanh tra của các cấp, các ngành, các  đơn vị./.

                                                               Phan Thị Bích Hạnh - Thanh tra Sở Tài chính