Thực hiện quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Công văn số 506/TTr-VP  ngày 5/11/2021của Thanh tra tỉnh Lạng Sơn về việc xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022. Ngày 14/12/2021 Giám đốc Sở Tài chính Lạng Sơn đã ký Quyết định số 338/QĐ-STC về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính  năm 2022.

Theo đó, kế hoạch thanh tra năm 2022 của Sở Tài chính  được xây dựng trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện công tác thanh tra năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 của Sở Tài chính. Đối tượng, nội dung đưa vào Kế hoạch thanh tra năm 2022 là các đơn vị không trùng lặp với Kế hoạch của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn và Thanh tra các Sở, Thanh tra các huyện, thành phố; Trong đó, việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính đã  bám sát nhiệm vụ của ngành Tài chính trong việc quản lý điều hành ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công, quản lý tài sản công. Tập trung thanh tra công tác quản lý và sử dụng Ngân sách nhà nước, nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn thu sự nghiệp khác; công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng;Thanh tra việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Kiểm tra chuyên đề căn cứ vào yêu cầu quản lý và chỉ đạo điều hành, chú trọng chuyên đề diện rộng và chuyên sâu, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện từ cơ chế quản lý điều hành tới công tác quản lý và hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí để có những kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách và chấn chỉnh quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí.

Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính năm 2022 ngay sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt, Thanh tra Sở Tài chính Lạng Sơn đã tiến hành gửi thông báo đến các đối tượng được thanh tra trong tháng 12/2021 theo quy định. Các đoàn thanh tra lập kế hoạch chi tiết cho từng cuộc thanh tra, tập huấn trước khi triển khai, xác định rõ nội dung công việc, phương pháp tiến hành, duy trì, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ; chấp hành các quy trình thanh tra và giám sát hoạt động đoàn thanh tra theo quy định; thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19…. Căn cứ tình hình triển khai thực tế, yêu cầu của công tác quản lý tài chính và tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp./.

 

   Nguyễn Thị Lan Phương -  Thanh Tra Sở