Thực hiện Hướng dẫn số 97-HD/BTGTU ngày 15/7/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về việc Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ngày 21-22/7/2022, Đảng ủy Tài chính đã triển khai nghiên cứu, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII thông qua hình thức trực tuyến. Trong đó tại điểm cầu Tỉnh uỷ Lạng Sơn, có  04 đồng chí lãnh đạo Sở tham dự Hội nghị và tại điểm cầu Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn, có 92 đảng viên, quần chúng thuộc Đảng bộ Tài chính tham gia nghiên cứu, học tập.

TT.jpg

Hình ảnh tại Hội nghị

Tại Hội nghị các đảng viên, quần chúng được nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giới thiệu Nghị quyết số 18-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam truyền đạt Nghị quyết “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt Nghị quyết “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

HN.jpg

Hình ảnh tại Hội nghị

Thông qua hội nghị đã góp phần quán triệt, tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ, trên cơ sở đó Đảng uỷ Tài chính tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong cơ quan, đơn vị và chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống./.

Vũ Thị Nụ - Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp