Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng ủy Tài chính Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề “Quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

Sáng ngày 09/12/2021, Đảng uỷ Tài chính Lạng Sơn tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề “Quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Tham dự Hội nghị có toàn thể các đồng chí đảng viên, công chức và người lao động thuộc Đảng bộ Tài chính.

Hnghi.jpg

Toàn cảnh tại Hội nghị

Tại hội nghị, thông qua hình thức truyền hình trực tiếp trên kênh LSTV, các đảng viên, quần chúng Đảng bộ Tài chính được nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021), Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị (về thực hiện Kết luận 21) và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tập trung trả lời, làm rõ 3 câu hỏi vì sao phải tiếp tục tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nội dung xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII có gì mới và làm gì, làm như thế nào để thực hiện có kết quả Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4 lần này về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng chí nêu rõ: phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; bao gồm cả việc thực hiện 10 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, các quy định khác của Đảng và pháp luật của Nhà nước; kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, chống và xây. Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước; nghiêm túc tự phê bình, kiểm điểm, tự soi lại mình, đơn vị mình, gia đình mình, cái gì tốt thì phát huy, cái gì khiếm khuyết thì tự điều chỉnh, cái gì xấu thì tự gột rửa, tự sửa mình. Mọi đảng viên đều phải làm như vậy, chứ không phải chỉ đứng ngoài mà phán, hoặc chờ xem, coi như mình vô can.

 

          Hội nghị học tập Chuyên đề “Quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng” nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt Kết luận 21-KL/TW “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định 37-QĐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm” của Ban Chấp hành Trung ương trong toàn Đảng và hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở. Đồng thời giúp đảng viên, công chức, người lao động thuộc Đảng bộ Tài chính nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết định chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu, góp phần nhằm thực hiện quyết liệt có hiệu quả Kết luận và Quy định của Ban Chấp hành Trung ương./.

Vũ Thị Nụ - Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp