Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương

  Ngày 30/9/2021 Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-TTCP, Quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương. Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn tổ chức triệt, phổ biến đến cán bộ, công chức, người lao động và thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư với công chức được giao nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

          Theo quy định mới, Thông tư này quy định chi tiết danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương; phạm vi áp dụng đối với  cơ quan thanh tra thuộc các cấp chính quyền, Ban tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện.

          Chính phủ quy định Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ và vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương cụ thể như sau: 

          - Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại Thanh tra Chính phủ  gồm có 6 vị trí công tác: Vị trí làm công tác thanh tra; vị trí làm công tác tiếp công dân; vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra; vị trí làm công tác khác được quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

          - Danh mục định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng tại chính quyền địa phương gồm 05 vị trí công tác: Vị trí làm công tác thanh tra; vị trí làm công tác tiếp công dân; vị trí làm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; vị trí làm công tác phòng, chống tham nhũng; vị trí làm công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

          Đáng chú ý Chính phủ quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của Thông tư này là từ đủ 03 năm đến 05 năm.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 11 năm 2021.

 

                                             Phan Thị Bích Hạnh, Thanh tra Sở Tài chính  

                                                                             Tổng hợp