Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Thực hiện công văn số 48/CĐVC ngày 27/5/2022 của Công đoàn viên chức tỉnh tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Công đoàn Sở Tài chính triển khai và thực hiện tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động đang làm việc tại Sở Tài chính về đẩy mạnh công tác tuyên để góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động theo Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư. Công tác tuyên truyền về Cuộc vận động gắn với việc xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của đất nước, bộ, ngành, địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả các chính sách thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng, vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Nội dung của việc tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong đoàn viên, người lao động về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm, khát vọng vươn lên của đoàn viên, người lao động trong lao động, sản xuất; xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt Nam; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trong thực hiện Cuộc vận động; Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhất là các quan điểm nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư, Kết luận số 107-KL/TW, ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam từng bước xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm, hàng hóa Việt Nam tại thị trường trong nước, khu vực và thế giới.

          Quán triệt sâu sắc ý nghĩa của Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam Công đoàn Sở Tài chính tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như đăng tin bài trên trang thông tin điện tử của Sở Tài chính, trang nhóm Zalo Công đoàn Sở Tài chính, trao đổi trực tiếp tại các buổi sinh hoạt Tổ công đoàn qua đó giúp cho đoàn viên công đoàn quan tâm, ưu tiên dùng hàng Việt Nam và vận động gia đình, nguời thân hưởng ứng tham gia.

                                                        Đặng Thu Quyên – Sở Tài chính Lạng Sơn