Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ vềphê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện 05 nội dung đổi mới:

1.Gắn kết việc số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác.

HCC1.png

2. Đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hoá trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

HCC2.jpg

3. Mở rộng việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

4. Nâng cao tính chủ động trong đổi mới, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động của Bộ phận Một cửa.

5. Đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian thực trên cơ sở ứng dụng công nghệ mới.

Chính phủ cũng đề ra các giải pháp để thực hiện những nội dung trên:

Hoàn thiện thể chế:Xây dựng, trình ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo trình tự, thủ tục rút gọn, hoàn thành trong quý III năm 2021.Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2018/TT-VPCP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính để bảo đảm tính phù hợp với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP , hoàn thành trong quý IV năm 2021.Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để bảo đảm tính phù hợp, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống công nghệ thông tin: Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh để đáp ứng yêu cầu số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, cũng như việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.Nâng cấp, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia để đảm bảo thực hiện xác thực, định danh và kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.Tổ chức thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin, Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh qua Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Căn cứ tình hình thực tế, nhằm triển khai có hiệu quả các giải pháp do Chính phủ đề ra. Sở Tài chính đã đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống mạng nội bộ đảm bảo việc kết nối thông suốt phục vụ các phần mềm đã triển khai, trao đổi thông tin dữ liệu trong cơ quan. Nâng cấp hệ thống máy chủ đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng phần mềm.Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin: Hệ thống cảnh báo truy nhập trái phép, tường lửa, các giải pháp bảo đảm chống virus, mã độc hại cho hệ thống mạng, cho máy tính của công chức; triển khai các giải pháp sao lưu dự phòng dữ liệu, ghi nhật ký. Lắp đặt hệ thống cảm biến giám sát môi trường trong phòng máy chủ, chủ động phát hiện sự cố. Nâng cấp hệ thống nguồn điện dự phòng đảm bảo hệ thống máy chủ hoạt động thường xuyên liên tục. Thường xuyên cập nhật phần mềm cho các hệ thống công nghệ thông tin nhằm ngăn chặn các phương thức tấn công mới. Duy trì việc chia sẻ dữ liệu dùng chung, kết nối liên thông theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, của tỉnh. Tăng cường giao dịch điện tử, đăng ký sử dụng chứng thư số, ký số trên các thiết bị di động, máy tỉnh bảng. Tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp các phần mềm hiện có và nghiên cứu xây dựng các phần mềm khác phục vụ tốt công tác chuyên môn và phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

                                                                                                           Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng