Skip to main content

Toàn dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
317/QĐ-STC 30-11-2023 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lắp màn hình LED tại tầng 8 trụ sở Sở Tài chính
3563/STC-TTr 28-11-2023 V/v Tuyên truyền, phổ biến Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.
313/QĐ-STC 28-11-2023 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang thiết bị âm thanh tại Hội trường tầng 8 trụ sở Sở Tài Chính
277/QĐ-STC 26-10-2023 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu Trang thiết bị âm thanh tại Hội trường tầng 8 trụ sở Sở Tài chính
266/QĐ-STC 21-10-2023 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng Nền tảng số quản lý giá kết nối với Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn
267/QĐ-STC 21-10-2023 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị Tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lắp màn hình LED tại tầng 8 trụ sở Sở Tài chính
264/QĐ-STC 20-10-2023 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chỉ định đơn vị Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu: Xây dựng Nền tảng số quản lý giá kết nối với Cổng khai thác dữ liệu chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn
248/QĐ-STC 11-10-2023 Quyết định Về việc phê duyệt danh mục và dự toán kinh phí: lắp Màn hình LED tại tầng 8 trụ sở Sở Tài chính
237/QĐ-STC 02-10-2023 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn năm 2023
1778/STC-QLGCS&DN 06-07-2023 V/v đề nghị đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bổ sung giá tính thuế tài nguyên năm 2023 lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh
1709/STC-VP 29-06-2023 V/v cung cấp danh sách đầu mối người phát ngôn và cung cấp thông tin về truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1530/STC-QLNS 13-06-2023 V/v xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024.
1518/STC-VP 12-06-2023 V/v tiếp tục đẩy mạnh tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2023 trên địa bàn tỉnh
69/QĐ-STC 30-03-2023 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
45/TB-STC 28-02-2023 Thông báo Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của người bị kết án bị tịch thu sung quỹ nhà nước (xe ô tô)
79/QĐ-UBND 19-01-2023 Quyết định Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023
134/STC-QLNS 16-01-2023 Về việc hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023(sửa sau góp ý)
262/QĐ-STC 06-12-2022 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, năm 2022
2033/STC-VP 12-08-2022 V/v Dự thảo văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; biên chế công chức Tài chính - Kế toán cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2032/STC-VP 12-08-2022 V/v tăng cường nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến trên môi trường điện tử
1844/STC-QLNS 25-07-2022 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025
72/QĐ-STC 07-04-2022 Quyết định Phê duyệt E-HSMT gói thầu: “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tại Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn”
09/PĐ-STC 24-01-2022 Phát động Phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022
202/STC-QLGCS&DN 20-01-2022 V/v Báo cáo tình hình quản lý tài sản công năm 2021
363/QĐ-STC 28-12-2021 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021
362/QĐ-STC 28-12-2021 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2022
Báo cáo ngân sách dành cho công dân dự toán 2022 26-12-2021 Báo cáo Ngân sách dành cho cho công dân dự toán năm 2021
3684/STC-TCĐT 14-12-2021 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán.
327/QĐ-STC 06-12-2021 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, năm 2021
1960/STC-TCĐT 14-07-2021 V/v đôn đốc mở mã số dự án.
1125/STC-TCĐT 17-05-2021 V/v triển khai Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 02 năm 2021 của Bộ Tài chính, đồng thời đề nghị báo cáo định kỳ tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công hằng tháng, hằng năm.
670/STC-TCĐT 26-03-2021 V/v báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công quý I năm 2021.670/STC-TCĐT
397/STC-QLNS 23-02-2021 V/v thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND và Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03/02/2021 của HĐND tỉnh.
361/STC-QLGCS&DN 18-02-2021 Về việc đôn đốc gửi báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020
110/STC-QLNS 18-01-2021 V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
68/STC-TCĐT 12-01-2021 V/v đôn đốc mở mã số dự án.
2532/STC-QLGCS&DN 26-11-2020 V/v đôn đốc thực hiện các quy định về sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
2366/STC-HCSN 09-11-2020 V/v thực hiện lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất theo Thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính.
2322/STC-HCSN 04-11-2020 V/v xây dựng phương án tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2021-2023.
2202/STC-TCĐT 21-10-2020 V/v Đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn của các dự án đầu tư XDCB thuộc vốn NSNN và TPCP quý III năm 2020.
220/QĐ-STC 19-10-2020 Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý văn bản điện tử và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
2133/STC-QLGCS&DN 13-10-2020 V/v hướng dẫn chi trả chi phí xử lý chất thải có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2
2124/STC-TCĐT 12-10-2020 V/v Đôn đốc thực hiện công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước
2015/STC-QLGCS&DN 30-09-2020 V/v bổ sung hướng dẫn thời gian thực hiện thu các khoản chi phí cách ly, chi phí điều trị COVID-19 tại các khách sạn, nhà nghỉ làm cơ sở cách ly tập trung.
1843/STC-TCĐT 10-09-2020 V/v đôn đốc nhập dự toán và thực hiện chế độ báo cáo hàng tháng đối với các nguồn vốn đầu tư công trên hệ thống TABMIS.
1811/STC-QLGCS&DN 04-09-2020 V/v Hướng dẫn các khoản chi phí cách ly, chi phí điều trị COVID-19
1798/STC-HCSN 01-09-2020 V/v đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.
1797/STC-TCĐT 01-09-2020 V/v đôn đốc báo cáo tình hình nhập dự toán trên hệ thống TABMIS lần 2.
1689/STC-TCĐT 15-08-2020 V/v Đôn đốc nhập dự toán kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 trên hệ thống Tabmis.
1623/STC-TCĐT 07-08-2020 V/v Đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn của các dự án đầu tư XDCB thuộc vốn NSNN và TPCP quý II năm 2020.
1858/STC-LGCS&DN 04-08-2020 V/v Thực hiện nộp hồ sơ TTHC và nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công
1500/STC-TCĐT 23-07-2020 V/v đôn đốc mở mã số dự án.
1445/STC-TCĐT 14-07-2020 V/v đôn đốc thực hiện báo cáo giải ngân vốn đầu tư công hàng tháng, 6 tháng và hàng năm.
1392/STC-QLGCS&DN 07-07-2020 V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi và điều chuyển khu đất trụ sở Trạm Khuyến nông huyện Chi Lăng và trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Chi Lăng đang sử dụng.
1358/STC-QLGCS&DN 02-07-2020 V/v hướng dẫn mức thu đối với các khoản người cách ly y tế tập trung tại khách sạn.
137/QĐ-STC 12-06-2020 Quyết định Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
1186/STC-TCĐT 12-06-2020 V/v đôn đốc thực hiện công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư năm 2020.
1011/STC-HD 21-05-2020 Hướng dẫn Việc thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/04/2020 của Chính phủ
949/STC-QLGCS&DN 13-05-2020 V/v thu tiền xét nghiệm Covid -19 cho lái xe chuyên trách vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị
990/STC-TCĐT 09-05-2020 V/v đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn của các dự án đầu tư XDCB thuộc vốn NSNN và TPCP.
609/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNN&PTNT-SKHCN-CN NHNN 27-04-2020 Hướng dẫn liên ngành về trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025
01/HDLN-STC-SYT 24-04-2020 Hướng dẫn liên ngành Về kinh phí thực hiện phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
626/HDLN-LĐTB&XH-TC-YT-BHXH 23-04-2020 Hướng dẫn liên ngành Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ đóng BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
775/STC-TCĐT 22-04-2020 V/v đôn đốc thực hiện báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ NS năm 2019.
601/STC-HCSN 03-04-2020 V/v Thực hiện một số chế độ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 37/NQ-CP.
395/STC-HCSN 11-03-2020 V/v nội dung chi, mức chi kinh phí tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V.
189/STC-QLG&CS 10-02-2020 V/v rà soát, cập nhật bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ
174/STC-TCĐT 05-02-2020 V/v báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2019
125/STC-QLNS 20-01-2020 Về việc hướng dẫn công tác khóa sổ và thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.
125/STC-QLNS 20-01-2020 Về việc hướng dẫn công tác khóa sổ và thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019.
107/STC-QLG&CS 16-01-2020 Về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng hóa đơn năm 2019
49/STC-QLNS 10-01-2020 V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
212/QĐ-STC 09-12-2019 Quyết định thu hồi sai phạm về kinh tế qua thanh tra tại BQL Khu kinh tế CK Đồng Đăng- Lạng Sơn
208/QĐ-STC 03-12-2019 Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính (ông Lục Phú Dì)
206/QĐ-STC 03-12-2019 Quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Quản lý Giá và công sản, Sở Tài chính (ông Phạm Quang Thành)
2210/STC-TCĐT 07-11-2019 V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp kinh tế để lập quy hoạch và thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch
178/QĐ-STC 30-10-2019 Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính
180/QĐ-STC 30-10-2019 Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Sở Tài chính
2127 /STC-THTKTC 28-10-2019 V/v triển khai thực hiện phần mềm quản lý tiền lương và biên chế cho các Sở, ban, ngành cơ quan đảng, đoàn thể thuộc tỉnh Lạng Sơn.
2134 /STC-QLG&CS 28-10-2019 V/v hướng dẫn vướng mắc trong quá trình lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện BT, HT, TĐC khi Nhà nước thu hồi đất.
175/QĐ-STC 28-10-2019 Quyết định Về việc nộp tiền bán đấu giá quyền sử dụng khu đất Nhà máy xi măng (cũ) tại thôn Phai Duốc, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn vào ngân sách nhà nước (lần 7)
2136 /STC-QLNS 28-10-2019 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo báo cáo Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025
305/TTr-STC 28-10-2019 Tờ trình Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn
2120 /STC-QLG&CS 25-10-2019 V/v đề nghị điều tra, khảo sát, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 (lần 2).
2110/STC-QLG&CS 24-10-2019 V/v thẩm định Bộ Đơn giá Dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
2112/STC-QLNS 24-10-2019 V/v báo cáo tình hình thu giá dịch vụ vệ sinh môi trường và dự toán chi kinh phí dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn các huyện, thành phố.
174/QĐ-STC 23-10-2019 Quyết định về việc phê duyệt chi phí xử lý hàng tịch thu của Cục Hải quan tỉnh
168/TB-STC 21-10-2019 Kết quả thẩm định dự toán kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
2066/STC-QLG&CS 18-10-2019 V/v lấy ý kiến và đăng thông tin dự thảo Quyết định ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020.
167/TB-HĐTĐBGĐ 16-10-2019 Kết quả thẩm định Bảng giá đất giai đoạn năm 2020 -2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
172/QĐ-STc 15-10-2019 Quyết định Về việc phê duyệt chi phí xử lý tài sản là phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu do phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh thực hiện
166/TB-STC 03-10-2019 Giá khởi điểm các loại hàng hóa đã áp dụng cho việc bán đấu giá, xử lý, tịch thu sung quỹ Nhà nước quý III năm 2019.
148/TB-STC 03-09-2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp Giao ban công tác ngày 03/9/2019
140/TB-STC 24-08-2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp Giao ban công tác ngày 24/8/2019
143/QĐ-STC 19-08-2019 Quyết định thanh tra ngân sách huyện Bình Gia
1567/HDLN-STC-SNNPTNN 07-08-2019 Hướng dẫn Về đối tượng, mức hỗ trợ, trình tự thủ tục hỗ trợ trong phòng , chống dịch tả lợn Châu phi
76/TB-STC 07-06-2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp Giao ban công tác ngày 03/6/2019
99/QĐ-STC 06-06-2019 Quyết định tiếp nhận và phân công công tác đối với công chức
62/TB-STC 10-05-2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp Giao ban công tác ngày 10/5/2019
52/TB-STC 06-04-2019 Thông báo kết luận của đồng chí Đoàn Thu Hà, Giám đốc Sở Tài chính tại cuộc họp Giao ban công tác ngày 6/4/2019