Skip to main content

Toàn dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
285/TB-STC 04-12-2023 Thông báo giá cả thị trường tháng 11/2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
270/TB-STC 01-11-2023 Thông báo giá cả thị trường tháng 10/2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
254/TB-STC 09-10-2023 Thông báo giá cả thị trường tháng 09/2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
224/TB-STC 07-09-2023 Thông báo bảng giá thị trường tháng 8 năm 2023 tỉnh Lạng Sơn
176/TB-STC 31-07-2023 Thông báo bảng giá thị trường tháng 7 năm 2023 tỉnh Lạng Sơn
140/TB-STC 04-07-2023 Thông báo bảng giá thị trường tháng 6 năm 2023 tỉnh Lạng Sơn
120/TB-STC 12-06-2023 Thông báo bảng giá thị trường tháng 5 năm 2023 tỉnh Lạng Sơn
103/TB-STC 19-05-2023 Thông báo giá cả thị trường tháng 04/2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
75/TB-STC 05-04-2023 Thông báo giá cả thị trường tháng 03/2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
50/TB-STC 05-03-2023 Thông báo giá cả thị trường tháng 02/2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
34/TB-STC 20-02-2023 Thông báo Giá cả thị trường tháng 1/2023 tỉnh Lạng Sơn
04/TB-STC 13-01-2023 Thông báo giá cả thị trường tháng 12/2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
267/TB-STC 16-12-2022 Thông báo giá cả thị trường tháng 11/2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
245/TB-STC 14-11-2022 Thông báo giá cả thị trường tháng 10 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
216/TB-STC 11-10-2022 Thông báo giá cả thị trường tháng 8/2022 của tỉnh Lạng Sơn
218/TB-STC 11-10-2022 Thông báo Bảng giá cả thị trường tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
157/TB-STC 09-08-2022 Thông báo Bảng giá cả thị trường tháng 7/2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
128/TB-STC 07-07-2022 Thông báo giá cả thị trường tháng 6/2022 của tỉnh Lạng Sơn
95/TB-STC 06-06-2022 Thông báo giá cả thị trường tháng 05/2022 của tỉnh Lạng Sơn
65/TB-STC 04-05-2022 Thông báo giá cả thị trường tháng 04/2022 của tỉnh Lạng Sơn
49/TB-STC 01-04-2022 Thông báo giá cả thị trường tháng 03/2022 của tỉnh Lạng Sơn
25/TB-STC 03-03-2022 Thông báo giá cả thị trường tháng 02/2022 của tỉnh Lạng Sơn
16/TB-STC 08-02-2022 Thông báo giá cả thị trường tháng 01/2022 của tỉnh Lạng Sơn
01/TB-STC 04-01-2022 Thông báo giá cả thị trường tháng 12/2021 của tỉnh Lạng Sơn
233/TB-STC 02-12-2021 Thông báo giá cả thị trường tháng 11/2021 của tỉnh Lạng Sơn
233/TB-STC 02-12-2021 Thông báo giá cả thị trường tháng 11/2021 của tỉnh Lạng Sơn
217/TB-STC 26-10-2021 Thông báo giá cả thị trường tháng 10/2021 của tỉnh Lạng Sơn
209/TB-STC 03-10-2021 Thông báo Giá cả thị trường tháng 9 năm 2021 tỉnh Lạng Sơn
195/TB-STC 08-09-2021 Thông báo Giá cả thị trường tháng 8 năm 2021 tỉnh Lạng Sơn
151/TB-STC 30-07-2021 Thông báo Giá cả thị trường tháng 7 năm 2021 tỉnh Lạng Sơn
133/TB-STC 05-07-2021 Thông báo Giá cả thị trường tháng 6 năm 2021 tỉnh Lạng Sơn
108/TB-STC 31-05-2021 Thông báo bảng giá thị trường tháng 5 năm 2021 tỉnh Lạng Sơn
91/TB-STC 04-05-2021 Thông báo bảng giá thị trường tháng 4 năm 2021 tỉnh Lạng Sơn
60/TB-STC 26-03-2021 Thông báo Giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 3 năm 2021
42/TB-STC 03-03-2021 Thông báo giá cả thị trường tháng 02/2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
31/TB-STC 08-02-2021 Thông báo Giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 01/2021
11/TB-STC 14-01-2021 Thông báo Giá cả thị trường tháng 12 năm 2020
01/TB-STC 04-01-2021 Thông báo giá cả thị trường tháng 12/2021 của tỉnh Lạng Sơn
194/TB-STC 31-12-2020 Thông báo giá cả thị trường tháng 11 năm 2020
94/TB-STC 04-08-2020 Thông báo bảng giá thị trường tháng 7/2020
40/TB-STC 06-04-2020 Thông báo bảng giá thị trường tháng 3 /2020
30/TB-STC 20-03-2020 Thông báo bảng giá cả thị trường tháng 2/2020 tỉnh Lạng Sơn
178/TB-STc 05-12-2019 Thông báo giá cả thị trường tháng 11/2019
170/TB-STc 01-11-2019 Thông báo tình hình giá cả thị trường tháng 10/2019
165/TB-STC 02-10-2019 Thông báo giá cả thị trường tháng 9/2019 tỉnh Lạng Sơn
148/TB-STC 03-09-2019 Giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 8/2019
126/TB-STc 01-08-2019 Thông báo giá cả thị trường tháng 7/2019 tỉnh Lạng Sơn
89/TB-STC 03-07-2019 Thông báo Giá cả thị trường tháng 6/2019 tỉnh Lạng Sơn
74/TB-STC 03-06-2019 Thông báo Giá cả thị trường tháng 5/2019 tỉnh Lạng Sơn
62/TB-STC 02-05-2019 Thông báo Giá cả thị trường tháng 4/2019 tỉnh Lạng Sơn
47/TB-STC 01-04-2019 Thông báo Giá cả thị trường tháng 3/2019 tỉnh Lạng Sơn
81/BC-STC 04-03-2019 Báo cáo Tình hình giá cả thị trường Lạng Sơn và công tác giá tháng 02, phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2019
41/TB-STC 04-03-2019 Thông báo Giá cả thị trường tháng 02/2019 tỉnh Lạng Sơn
26/TB-STC 20-02-2019 Thông báo Giá cả thị trường tháng 01/2019 tỉnh Lạng Sơn
02/TB-STC 07-01-2019 Thông báo giá cả thị trường tháng 12/2019
06/TB-STC 07-01-2019 Thông báo tình hình giá cả thị trường tháng 12/2018
176/TB/STC 10-12-2018 Thông báo Giá cả thị trường tháng 11 tỉnh Lạng Sơn
157/TB-STC 05-11-2018 Bảng giá thị trường Lạng Sơn tháng 10 năm 2018
Số: 154 /TB-STC 25-10-2018 Bảng giá thị trường Lạng Sơn tháng 9 năm 2018
128/TB-STC 06-09-2018 Bảng giá thị trường Lạng Sơn tháng 8 năm 2018
113/TB-STC 09-08-2018 Bảng giá thị trường Lạng Sơn tháng 7 năm 2018
82/TB-STC 09-07-2018 Bảng giá thị trường Lạng Sơn tháng 6 năm 2018
58/TB-STC 07-06-2018 Bảng giá thị trường Lạng Sơn tháng 5 năm 2018
50/TB-STC 07-05-2018 Bảng giá thị trường Lạng Sơn tháng 4 năm 2018
13-04-2018 Bảng giá cả thị trường tháng 03 năm 2018
33 /TB-STC 07-03-2018 Giá cả thị trường tháng 02 năm 2018
01-01-2018 Giá cả thị trường tháng 12 năm 2017 tỉnh Lạng Sơn
137 /TB-STC 15-09-2017 SỰ KIỆN NỔI BẬT Chi đoàn Sở Tài chính phối hợp với Chi đoàn Cục quản lý Công sản –... Sở Tài chính Lạng Sơn đã tổ chức Hội thảo về công tác phân cấp quản l... Hội nghị tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp, Luật Quản lý,... Cán bộ Sở Tài chính
249 /BC-STC 07-07-2017 Báo cáo tình hình giá cả thị trường Lạng Sơn và công tác quản lý Nhà nước về giá 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
04 /TB-STC-QLG&CS 06-01-2017 Giá cả thị trường tỉnh Lạng Sơn tháng 12 năm 2016
TB-STC-QLG&CS 01-12-2016 Bảng giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 11 năm 2016
/TB-STC-QLG&CS 01-11-2016 Bảng giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 9 năm 2016
/TB-STC-QLG&TS 01-09-2016 Bảng giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 8 năm 2016
/TB-STC-QLG&TS 01-08-2016 Bảng giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 7 năm 2016
/TB-STC-QLG&TS 01-07-2016 Bảng giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 5 năm 2016
/TB-STC-QLG&TS 01-05-2016 Bảng giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 4 năm 2016
/TB-STC-QLG&TS 01-04-2016 Bảng giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 3 năm 2016
/TB-STC-QLG&TS 01-03-2016 Bảng giá cả thị trường Lạng Sơn tháng 2 năm 2016
13 /TB-STC 10-02-2016 Bảng giá thị trường tháng 01/2017
133/TB-STC 05-07-0021 Thông báo Giá cả thị trường tháng 6 năm 2021 tỉnh Lạng Sơn