Skip to main content

Toàn dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

STT Tên báo cáo Năm báo cáo Mã biểu mẫu Số quyết định/VB Công bố Ngày công bố Tải tài liệu
1 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 DT-2022-N-B41-TT343-20 713/TB-UBND 10-12-2121
2 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 DT-2022-N-B40-TT343-20 713/TB-UBND 10-12-2121
3 Quyết định Về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2023 2023 318/QĐ-UBND 29-11-2023
4 Về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2023 2023 257/QĐ-STC 16-10-2023
5 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023 2023 TH-2023-9T-B59-TT343-20 493/TB-UBND 11-10-2023
6 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023 2023 TH-2023-9T-B60-TT343-20 493/TB-UBND 11-10-2023
7 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2023 2023 TH-2023-9T-B61-TT343-20 493/TB-UBND 11-10-2023
8 V/v tình hình cho vay lại và tình trạng nợ của tỉnh Lạng Sơn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023 2023 1015/UBND-KT 01-08-2023
9 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024. 2023 1530/STC-QLNS 27-07-2023
10 V/v tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2023 2023 946/UBND-KT 20-07-2023
11 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2023 2023 TH-2023-6T-B60-TT343-20 324/TB-UBND 14-07-2023
12 Quyết định Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Tài chính 2023 164/QĐ-STC 14-07-2023
13 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2023 2023 TH-2023-6T-B61-TT343-20 324/TB-UBND 14-07-2023
14 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2023 2023 TH-2023-6T-B59-TT343-20 324/TB-UBND 14-07-2023
15 Quyết định Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II năm 2023 của Sở Tài chính 2023 162/QĐ-STC 13-07-2023
16 Quyết định Về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2023 2023 119/QĐ-STC 30-05-2023
17 Báo cáo Tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2023 231/BC-UBND 23-05-2023
18 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B67-TT343-20 650/QĐ-UBND 29-04-2023
19 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B65-TT343-20 650/QĐ-UBND 29-04-2023
20 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B63-TT343-20 650/QĐ-UBND 29-04-2023
21 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B68-TT343-20 650/QĐ-UBND 29-04-2023
22 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B66-TT343-20 650/QĐ-UBND 29-04-2023
23 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B64-TT343-20 650/QĐ-UBND 29-04-2023
24 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B62-TT343-20 650/QĐ-UBND 29-04-2023
25 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước quý I năm 2023 2023 TH-2023-3T-B60-TT343-20 151/TB-UBND 12-04-2023
26 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước quý I năm 2023 2023 TH-2023-3T-B61-TT343-20 151/TB-UBND 12-04-2023
27 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách Nhà nước quý I năm 2023 2023 TH-2023-3T-B59-TT343-20 151/TB-UBND 12-04-2023
28 Báo cáo Về tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 113/BC-UBND 22-03-2023
29 Báo cáo Tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 (Kỳ báo cáo: 13 tháng năm 2022) 2023 79/BC-UBND 01-03-2023
30 Quyết định Về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán chi NSNN năm 2023 kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế kỳ I năm 2023 2023 45/QĐ-STC 24-02-2023
31 V/v báo cáo tình hình cho vay lại và tình trạng nợ của tỉnh Lạng Sơn 2023 173/UBND-KT 21-02-2023
32 Về việc tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương năm 2022 2023 107/UBND-KT 03-02-2023
33 Báo cáo Tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2022 2023 30/BC-UBND 30-01-2023
34 V/v Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 2023 134/STC-QLNS 16-01-2023
35 Quyết định Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2022 2023 18/QĐ-STC 13-01-2023
36 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2023 TH-2022-12T-B61-TT343-20 16/TB-UBND 11-01-2023
37 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2023 TH-2022-12T-B59-TT343-20 16/TB-UBND 11-01-2023
38 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 2023 TH-2022-12T-B60-TT343-20 16/TB-UBND 11-01-2023
39 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B63-TT343-20 13/QĐ-UBND 05-01-2023
40 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B68-TT343-20 13/QĐ-UBND 05-01-2023
41 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B64-TT343-20 13/QĐ-UBND 05-01-2023
42 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B66-TT343-20 13/QĐ-UBND 05-01-2023
43 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B62-TT343-20 13/QĐ-UBND 05-01-2023
44 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B67-TT343-20 13/QĐ-UBND 05-01-2023
45 Quyết định Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2023 QT-2021-N-B65-TT343-20 13/QĐ-UBND 05-01-2023
46 Báo cáo Tình hình hoạt động các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 2023 02/BC-STC 03-01-2023
47 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B47-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
48 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B52-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
49 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B57-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
50 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B50-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
51 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B55-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
52 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B48-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
53 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B53-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
54 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B58-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
55 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B46-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
56 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B51-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
57 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B56-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
58 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B49-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
59 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2022-N-B54-TT343-20 2095/QĐ-UBND 30-12-2022
60 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B47-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
61 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B52-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
62 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B57-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
63 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B50-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
64 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B49-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
65 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B48-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
66 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B53-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
67 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B58-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
68 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B46-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
69 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B51-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
70 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B56-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
71 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B55-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
72 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của tỉnh Lạng Sơn 2022 DT-2023-N-B54-TT343-20 2036/QĐ-UBND 27-12-2022
73 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán chi NSNN năm 2023 2022 294/QĐ-STC 25-12-2022
74 Báo cáo Ngân sách dành cho công dân dự toán năm 2023 2022 22-12-2022
75 Báo cáo Ngân sách dành cho công dân dự toán năm 2023 2022 22-12-2022
76 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B33-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
77 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B38-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
78 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B43-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
79 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B36-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
80 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B41-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
81 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B34-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
82 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B39-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
83 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B44-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
84 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B37-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
85 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B42-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
86 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B35-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
87 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B40-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
88 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023 2022 DT-2023-N-B45-TT343-20 669/TB-UBND 16-12-2022
89 Báo cáo Về dự toán ngân sách năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định 2022 630/BC-UBND 15-12-2022
90 Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 - Kế hoạch đầu tư công năm 2023 2023 1966/QĐ-UBND 12-12-2022
91 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 (kỳ họp thứ mười bốn) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 2022 1160/BC-HĐND 05-12-2022
92 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2023 2023 1157/BC-HĐND-KTNS 05-12-2022
93 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về phê chuẩn Quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 2022 1147/BC-HĐND-KTNS 03-12-2022
94 Quyết định Về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi NSNN năm 2022 của Sở Tài chính 2022 249/QĐ-STC 02-12-2022
95 Thông báo Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2022 (kỳ 2) 2022 642/TB-UBND 22-11-2022
96 Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2021 2022 534/BC-UBND 22-11-2022
97 Báo cáo Thuyết minh quyết toán thu - chi ngân sách năm 2021 2022 533/BC-UBND 22-11-2022
98 Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025 2022 522/BC-UBND 17-11-2022
99 Thông báo Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2022 (kỳ 2) 2022 608/TB-UBND 05-11-2022
100 Thông báo Kết luận Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2022 (kỳ 1) 2022 586/TB-UBND 24-10-2022