Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Mã biểu mẫu Số quyết định/VB Công bố Ngày công bố Tải tài liệu
1 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021 2021 102021 TH-2021-9T-B61-TT343-20 629/TB-UBND 21-10-2021
2 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021 2021 102021 TH-2021-9T-B59-TT343-20 629/TB-UBND 21-10-2021
3 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021 2021 102021 TH-2021-9T-B60-TT343-20 629/TB-UBND 21-10-2021
4 Quyết định Về việc công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý III năm 2021 của Sở Tài chính 2021 273/QĐ-STC 08-10-2021
5 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 2021 72021 TH-2021-6T-B60-TT343-20 379/TB-UBND 15-07-2021
6 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 2021 72021 TH-2021-6T-B61-TT343-20 379/TB-UBND 15-07-2021
7 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 2021 72021 TH-2021-6T-B59-TT343-20 379/TB-UBND 15-07-2021
8 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2021 2021 169/QĐ-STC 08-07-2021
9 Quyết định Về việc công bố công khai cắt giảm dự toán NSNN năm 2021 2021 168/QĐ-STC 30-06-2021
10 Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn. 2021 124/BC-UBND 17-05-2021
11 Báo cáo số 195/BC-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn. 2021 195/BC-UBND 17-05-2021
12 Báo cáo Về việc thực hiện công khai dự toán NSNN quý I năm 2021 2021 137/BC-STC 12-04-2021
13 Quyết định Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021 của Sở Tài chính 2021 115/QĐ-STC 09-04-2021
14 Thông báo số 180/TB-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021. 2021 TH-2021-3T-B61-TT343-20 180/TB-UBND 08-04-2021
15 Thông báo số 180/TB-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 2021 TH-2021-3T-B59-TT343-20 180/TB-UBND 08-04-2021
16 Thông báo số 180/TB-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021. 2021 TH-2021-3T-B60-TT343-20 180/TB-UBND 08-04-2021
17 Quyết định Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020 2021 42/QĐ-STC 17-03-2021
18 Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về việc tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn NN năm 2020 2021 38/BC-UBND 31-01-2021
19 Công văn số 101/UBND-KT ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tình hình vay, trả nợ năm 2020 và phương án vay, trả nợ năm 2021 2021 Biểu 02 101/UBND-KT 26-01-2021
20 Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 23/01/2021 của UBND tỉnh về việc Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm 2021 2021 Biểu số: 01/ĐP-KH 27/BC-UBND 24-01-2021
21 V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 110/STC-QLNS 19-01-2021
22 Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về việc tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020; 2021 T1-Mau bieu so 02-Bao cao giai ngan T12-2020 16/BC-UBND 19-01-2021
23 Quyết định Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạchphát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 166/QĐ-UBND 16-01-2021
24 Kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021. 2021 08/KH-STC 16-01-2021
25 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B47-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
26 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B52-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
27 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B56-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
28 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 2021 TH-2020-12T-B60-TT343-20 06/TB-UBND 11-01-2021
29 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B50-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
30 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B54-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
31 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 Biểu tổng hợp 24/QĐ-UBND 11-01-2021
32 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B48-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
33 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B46-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
34 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B57-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
35 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 2021 TH-2020-12T-B61-TT343-20 06/TB-UBND 11-01-2021
36 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B51-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
37 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B55-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
38 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 2021 TH-2020-12T-B59-TT343-20.xls 06/TB-UBND 11-01-2021
39 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B49-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
40 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B53-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
41 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B58-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
42 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B63-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
43 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B68-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
44 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B66-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
45 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B64-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
46 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B67-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
47 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B65-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
48 Báo cáo số 609/BC-STC ngày 31/12/2020 của Sở Tài chính Về việc tổng hợp quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý, niên độ ngân sách năm 2019 2021 Biểu 04/CQTH 609/BC-STC 01-01-2021
49 Báo cáo Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 và năm 2017 và các năm trở về trước của tỉnh Lạng Sơn 2020 Biểu số 06 600/BC-UBND 21-12-2020
50 Công khai ngân sách dành cho công dân dự toán năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 2020 Công khai ngân sách dành cho công dân dự toán năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 19-12-2020
51 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn 2021 37/NQ-HĐND 15-12-2020
52 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B36-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
53 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B41-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
54 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B34-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
55 Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B39-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
56 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B44-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
57 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B37-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
58 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B42-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
59 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B35-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
60 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B40-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
61 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B45-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
62 Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B33-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
63 Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B38-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
64 Thông báo Công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2021 2020 DT-2020-N-B42-TT343-20 668/TB-UBND 10-12-2020
65 Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023. 2020 569/BC-UBND 07-12-2020
66 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ hai mươi Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI 2020 719/BC-HĐND 05-12-2020
67 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021 2020 755/BC-HĐND-KTNS 05-12-2020
68 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 2020 748/BC-HĐND-KTNS 05-12-2020
69 Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019 2020 56/BC-UBND 20-11-2020
70 Báo cáo của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm định dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2021 – 2023 2020 187-BC/ĐĐ 16-11-2020
71 Thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2020 2020 618/TB-UBND 10-11-2020
72 Báo cáo Thuyết minh quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019 2021 490/BC-UBND 08-11-2020
73 Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 2020 233/QĐ-STC 02-11-2020
74 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán NSNN năm 2020 2020 234/QĐ-STC 02-11-2020
75 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 2020 224./QĐ-STC 23-10-2020
76 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 2020 60/CK-NSNN 549/TB-UBND 08-10-2020
77 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 2020 61/CK-NSNN 549/TB-UBND 08-10-2020
78 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 2020 59/CK-NSNN 549/TB-UBND 08-10-2020
79 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B50-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
80 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B55-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
81 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B48-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
82 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B53-TT343-20. 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
83 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B58-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
84 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B51-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
85 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B56-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
86 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B49-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
87 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B54-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
88 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B47-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
89 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B52-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
90 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2020 DT-2020-N-B57-TT343-20 1691/QĐ-UBND 28-08-2020
91 Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho các huyện, thành phố kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách 2020 1653/QĐ-UBND 25-08-2020
92 Quyết định Về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn dự phòng chung 2020 1526/QĐ-UBND 10-08-2020
93 Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023. 2020 71/2020/TT-BTC 30-07-2020
94 Công văn số 1489/STC-QLNS ngày 22/7/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 2020 1489/STC-QLNS 22-07-2020
95 Thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020 2020 60/CK-NSNN 362/TB-UBND 10-07-2020
96 Báo cáo Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng năm 2020 2020 Mẫu biểu số 03 269/BC-STC 10-07-2020
97 Về việc tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2020 2020 779/UBND-KT 10-07-2020
98 Thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020 2020 61/CK-NSNN 362/TB-UBND 10-07-2020
99 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020 2020 59/CK-NSNN 362/TB-UBND 10-07-2020
100 Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn. 2020 236/BC-UBND 19-06-2020