Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Mã biểu mẫu Số quyết định/VB Công bố Ngày công bố Tải tài liệu
1 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 DT-2022-N-B40-TT343-20 713/TB-UBND 10-12-2121
2 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 DT-2022-N-B41-TT343-20 713/TB-UBND 10-12-2121
3 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2022 2022 94/QĐ-STC 30-05-2022
4 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn. 2022 193/BC-UBND 20-05-2022
5 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 2022 TH-2022-3T-B60-TT343-20 197/TB-UBND 14-04-2022
6 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 2022 TH-2022-3T-B61-TT343-20 197/TB-UBND 14-04-2022
7 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 2022 TH-2022-3T-B59-TT343-20 197/TB-UBND 14-04-2022
8 Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn. 2022 91/BC-UBND 10-03-2022
9 Báo cáo Tình hình quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành năm 2021 2022 40/BC-UBND 18-02-2022
10 V/v báo cáo tình hình vay, trả nợ năm 2021 và phương án vay, trả nợ năm 2022 tỉnh Lạng Sơn 2022 121/UBND-KT 28-01-2022
11 Quyết định Về việc công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2021 2022 13/QĐ-STC 16-01-2022
12 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 2021 012022 TH-2021-B61-TT343-20 07/TB-UBND 12-01-2022
13 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 2022 012022 TH-2021-B59-TT343-20 07/TB-UBND 12-01-2022
14 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2021 2021 012022 TH-2021-B60-TT343-20 07/TB-UBND 12-01-2022
15 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2020-N-B66-TT343-20 2551/QĐ-UBND 31-12-2021
16 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2020-N-B64-TT343-20 2551/QĐ-UBND 31-12-2021
17 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2020-N-B62-TT343-20 2551/QĐ-UBND 31-12-2021
18 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2022-N-B67-TT343-20 2551/QĐ-UBND 31-12-2021
19 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2020-N-B65-TT343-20 2551/QĐ-UBND 31-12-2021
20 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2020-N-B63-TT343-20 2551/QĐ-UBND 31-12-2021
21 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2022-N-B68-TT343-20 2551/QĐ-UBND 31-12-2021
22 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2022-N-B48-TT343-20 2533/QĐ-UBND 29-12-2021
23 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2022-N-B53-TT343-20 2533/QĐ-UBND 29-12-2021
24 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2022-N-B58-TT343-20 2533/QĐ-UBND 29-12-2021
25 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2022-N-B46-TT343-20 2533/QĐ-UBND 29-12-2021
26 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2022-N-B51-TT343-20 2533/QĐ-UBND 29-12-2021
27 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2022-N-B56-TT343-20 2533/QĐ-UBND 29-12-2021
28 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2022-N-B49-TT343-20 2533/QĐ-UBND 29-12-2021
29 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2022-N-B54-TT343-20 2533/QĐ-UBND 29-12-2021
30 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2022-N-B47-TT343-20 2533/QĐ-UBND 29-12-2021
31 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2022-N-B52-TT343-20 2533/QĐ-UBND 29-12-2021
32 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2022-N-B57-TT343-20 2533/QĐ-UBND 29-12-2021
33 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2022-N-B50-TT343-20 2533/QĐ-UBND 29-12-2021
34 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2022-N-B55-TT343-20 2533/QĐ-UBND 29-12-2021
35 Báo cáo Ngân sách dành cho cho công dân dự toán năm 2021 2021 28-12-2021
36 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 2021 363/QĐ-STC 28-12-2021
37 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 2021 362/QĐ-STC 28-12-2021
38 Báo cáo Tình hình hoạt động các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 2021 648/BC-STC 26-12-2021
39 Báo cáo Ngân sách dành cho cho công dân dự toán năm 2022 2021 20-12-2021
40 Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 và Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022 - 2024 2021 479/BC-UBND 14-12-2021
41 Báo cáo Về dự toán ngân sách năm 2022 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định 2021 561/BC-UBND 14-12-2021
42 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 DT-2022-N-B34-TT343-20 713/TB-UBND 10-12-2021
43 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 DT-2022-N-B39-TT343-20 713/TB-UBND 10-12-2021
44 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 DT-2022-N-B44-TT343-20 713/TB-UBND 10-12-2021
45 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 DT-2022-N-B37-TT343-20 713/TB-UBND 10-12-2021
46 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 DT-2022-N-B42-TT343-20 713/TB-UBND 10-12-2021
47 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 DT-2022-N-B35-TT343-20 713/TB-UBND 10-12-2021
48 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 DT-2022-N-B45-TT343-20 713/TB-UBND 10-12-2021
49 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 DT-2022-N-B33-TT343-20 713/TB-UBND 10-12-2021
50 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 DT-2022-N-B38-TT343-20 713/TB-UBND 10-12-2021
51 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 DT-2022-N-B43-TT343-20 713/TB-UBND 10-12-2021
52 Thông báo Về việc công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022 2021 DT-2022-N-B36-TT343-20 713/TB-UBND 10-12-2021
53 Nghị quyết Về kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Lạng Sơn 2021 53/NQ-HĐND 09-12-2021
54 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII 2021 1012/BC-HĐND 06-12-2021
55 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2022 2021 1009/BC-HĐND-KTNS 05-12-2021
56 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 2021 992/BC-HĐNDKTNS 04-12-2021
57 Quyết định Về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2021 2021 311/QĐ-STC 23-11-2021
58 Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2020 2021 483/BC-UBND 17-11-2021
59 Báo cáo Thuyết minh quyết toán thu - chi ngân sách năm 2020 2021 468/BC-UBND 12-11-2021
60 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021 2021 102021 TH-2021-9T-B59-TT343-20 629/TB-UBND 21-10-2021
61 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021 2021 102021 TH-2021-9T-B60-TT343-20 629/TB-UBND 21-10-2021
62 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021 2021 102021 TH-2021-9T-B61-TT343-20 629/TB-UBND 21-10-2021
63 Quyết định Về việc công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý III năm 2021 của Sở Tài chính 2021 273/QĐ-STC 08-10-2021
64 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 2021 72021 TH-2021-6T-B61-TT343-20 379/TB-UBND 15-07-2021
65 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 2021 72021 TH-2021-6T-B59-TT343-20 379/TB-UBND 15-07-2021
66 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 2021 72021 TH-2021-6T-B60-TT343-20 379/TB-UBND 15-07-2021
67 Về việc tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 2021 919/UBND-KT 10-07-2021
68 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2021 2021 169/QĐ-STC 08-07-2021
69 Quyết định Về việc công bố công khai cắt giảm dự toán NSNN năm 2021 2021 168/QĐ-STC 30-06-2021
70 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2022 – 2024 2021 1548/STC-QLNS 25-06-2021
71 Báo cáo số 195/BC-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn. 2021 195/BC-UBND 17-05-2021
72 Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn. 2021 124/BC-UBND 17-05-2021
73 Báo cáo Về việc thực hiện công khai dự toán NSNN quý I năm 2021 2021 137/BC-STC 12-04-2021
74 Quyết định Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021 của Sở Tài chính 2021 115/QĐ-STC 09-04-2021
75 Thông báo số 180/TB-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021. 2021 TH-2021-3T-B60-TT343-20 180/TB-UBND 08-04-2021
76 Thông báo số 180/TB-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021. 2021 TH-2021-3T-B61-TT343-20 180/TB-UBND 08-04-2021
77 Thông báo số 180/TB-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 2021 TH-2021-3T-B59-TT343-20 180/TB-UBND 08-04-2021
78 Quyết định Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020 2021 42/QĐ-STC 17-03-2021
79 Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về việc tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn NN năm 2020 2021 38/BC-UBND 31-01-2021
80 Công văn số 101/UBND-KT ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tình hình vay, trả nợ năm 2020 và phương án vay, trả nợ năm 2021 2021 Biểu 02 101/UBND-KT 26-01-2021
81 Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 23/01/2021 của UBND tỉnh về việc Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm 2021 2021 Biểu số: 01/ĐP-KH 27/BC-UBND 24-01-2021
82 V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 110/STC-QLNS 19-01-2021
83 Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về việc tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020; 2021 T1-Mau bieu so 02-Bao cao giai ngan T12-2020 16/BC-UBND 19-01-2021
84 Kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021. 2021 08/KH-STC 16-01-2021
85 Quyết định Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạchphát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 166/QĐ-UBND 16-01-2021
86 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B48-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
87 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B46-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
88 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B57-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
89 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 2021 TH-2020-12T-B61-TT343-20 06/TB-UBND 11-01-2021
90 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B51-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
91 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B55-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
92 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 2021 TH-2020-12T-B59-TT343-20.xls 06/TB-UBND 11-01-2021
93 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B49-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
94 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B53-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
95 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B58-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
96 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B47-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
97 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B52-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
98 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B56-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021
99 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 2021 TH-2020-12T-B60-TT343-20 06/TB-UBND 11-01-2021
100 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn 2021 DT-2021-N-B50-TT343-20 24/QĐ-UBND 11-01-2021