Skip to main content
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Mã biểu mẫu Số quyết định/VB Công bố Ngày công bố Tải tài liệu
1 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021 2021 102021 TH-2021-9T-B60-TT343-20 629/TB-UBND 21-10-2021
2 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021 2021 102021 TH-2021-9T-B61-TT343-20 629/TB-UBND 21-10-2021
3 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2021 2021 102021 TH-2021-9T-B59-TT343-20 629/TB-UBND 21-10-2021
4 Quyết định Về việc công bố, công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN Quý III năm 2021 của Sở Tài chính 2021 273/QĐ-STC 08-10-2021
5 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 2021 72021 TH-2021-6T-B60-TT343-20 379/TB-UBND 15-07-2021
6 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 2021 72021 TH-2021-6T-B61-TT343-20 379/TB-UBND 15-07-2021
7 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán 6 tháng năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 2021 72021 TH-2021-6T-B59-TT343-20 379/TB-UBND 15-07-2021
8 Thông báo số 180/TB-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021. 2021 TH-2021-3T-B60-TT343-20 180/TB-UBND 08-04-2021
9 Thông báo số 180/TB-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021. 2021 TH-2021-3T-B61-TT343-20 180/TB-UBND 08-04-2021
10 Thông báo số 180/TB-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2021 2021 TH-2021-3T-B59-TT343-20 180/TB-UBND 08-04-2021
11 Quyết định Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020 2021 42/QĐ-STC 17-03-2021
12 Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh về việc tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn NN năm 2020 2021 38/BC-UBND 31-01-2021
13 Báo cáo số 27/BC-UBND ngày 23/01/2021 của UBND tỉnh về việc Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công các dự án thuộc địa phương quản lý năm 2021 2021 Biểu số: 01/ĐP-KH 27/BC-UBND 24-01-2021
14 Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về việc tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2020; 2021 T1-Mau bieu so 02-Bao cao giai ngan T12-2020 16/BC-UBND 19-01-2021
15 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 2021 TH-2020-12T-B61-TT343-20 06/TB-UBND 11-01-2021
16 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 2021 TH-2020-12T-B59-TT343-20.xls 06/TB-UBND 11-01-2021
17 Thông báo Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 2021 TH-2020-12T-B60-TT343-20 06/TB-UBND 11-01-2021
18 Báo cáo số 609/BC-STC ngày 31/12/2020 của Sở Tài chính Về việc tổng hợp quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý, niên độ ngân sách năm 2019 2021 Biểu 04/CQTH 609/BC-STC 01-01-2021
19 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 2020 61/CK-NSNN 549/TB-UBND 08-10-2020
20 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 2020 59/CK-NSNN 549/TB-UBND 08-10-2020
21 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng năm 2020 2020 60/CK-NSNN 549/TB-UBND 08-10-2020
22 Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho các huyện, thành phố kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách 2020 1653/QĐ-UBND 25-08-2020
23 Quyết định Về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2020 từ nguồn dự phòng chung 2020 1526/QĐ-UBND 10-08-2020
24 Thực hiện thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020 2020 60/CK-NSNN 362/TB-UBND 10-07-2020
25 Báo cáo Tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng năm 2020 2020 Mẫu biểu số 03 269/BC-STC 10-07-2020
26 Thực hiện chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020 2020 61/CK-NSNN 362/TB-UBND 10-07-2020
27 Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020 2020 59/CK-NSNN 362/TB-UBND 10-07-2020
28 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 2020 60/CK-NSNN 243/TB-UBND 27-04-2020
29 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 2020 61/CK-NSNN 243/TB-UBND 27-04-2020
30 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2020 2020 59/CK-NSNN 243/TB-UBND 27-04-2020
31 Công khai ngân sách Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 2019 61/CK-NSNN 12/TB-UBND 10-01-2020
32 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 2019 59/CKNSNN 12/TB-UBND 10-01-2020
33 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2019 2019 60/CKNSNN 12/TB-UBND 10-01-2020
34 Tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý III năm 2019 2019 59,60,61/CK-NSNN 610/TB-UBND 17-10-2019
35 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019 2019 Biểu số 59/CK-NSNN 428/TB-UBND 31-07-2019
36 Thực hiện chi ngân sách địa phương Quý I năm 2019 2019 Biểu mẫu số 61 198/TB-UBND 10-04-2019
37 Cân đối ngân sách địa phương  Quý I năm 2019 2019 Biểu mẫu số 59 198/TB-UBND 10-04-2019
38 Thực hiện thu ngân sách nhà nước Quý I năm 2019 2019 Biểu mẫu số 60 198/TB-UBND 10-04-2019