Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Mã biểu mẫu Số quyết định/VB Công bố Ngày công bố Tải tài liệu
1 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B66-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
2 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B64-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
3 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B67-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
4 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B65-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
5 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B63-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
6 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B68-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2021
7 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018 2020 66/CK-NSNN 57/QĐ-UBND 10-01-2020
8 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2018 2020 64/CK-NSNN 57/QĐ-UBND 10-01-2020
9 Cân đối ngân sách địa phương năm 2018 2020 62/CK-NSNN 57/QĐ-UBND 10-01-2020
10 Quyết toán chi bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện năm 2018 2020 67/CK-NSNN 57/QĐ-UBND 10-01-2020
11 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2018 2020 65/CK-NSNN 57/QĐ-UBND 10-01-2020
12 Quyết toán thu Ngân sách Nhà nước năm 2018 2020 63/CK-NSNN 57/QĐ-UBND 10-01-2020
13 Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh năm 2018 2020 68/CK-NSNN 57/QĐ-UBND 10-01-2020
14 Quyết định Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn 2021 QT-2019-N-B62-TT343-20.xls 2807/QĐ-UBND 05-01-2020
15 Quyết toán thu ngân sách nhà nước năm 2017 2018 B63 2747/QĐ-UBND 28-12-2018
16 Quyết toán chi bổ sung từ ngấn sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện năm 2017 2018 B67 2747/QĐ-UBND 28-12-2018
17 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, tổ chức năm 2017 2018 B66 2747/QĐ-UBND 28-12-2018
18 Quyết toán chi ngân sách địa phương, chi ngân sách cấp tỉnh và chi ngân sách huyện theo cơ cấu chi năm 2017 2018 B64 2747/QĐ-UBND 28-12-2018
19 Cân đối ngân sách địa phương năm 2017 2018 B62 2747/QĐ-UBND 28-12-2018
20 Quyết toán chi CTMTQG ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện năm 2017 2018 B68 2747/QĐ-UBND 28-12-2018
21 Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh theo từng lĩnh vực năm 2017 2018 B65 2747/QĐ-UBND 28-12-2018