Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
STT Tên báo cáo Năm báo cáo Mã biểu mẫu Số quyết định/VB Công bố Ngày công bố Tải tài liệu
1 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 6 tháng đầu năm 2021 2021 169/QĐ-STC 08-07-2021
2 Quyết định Về việc công bố công khai cắt giảm dự toán NSNN năm 2021 2021 168/QĐ-STC 30-06-2021
3 Báo cáo số 124/BC-UBND ngày 30/3/2021 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của tỉnh Lạng Sơn. 2021 124/BC-UBND 17-05-2021
4 Báo cáo số 195/BC-UBND ngày 13/5/2021 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn. 2021 195/BC-UBND 17-05-2021
5 Báo cáo Về việc thực hiện công khai dự toán NSNN quý I năm 2021 2021 137/BC-STC 12-04-2021
6 Quyết định Về việc công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN quý I năm 2021 của Sở Tài chính 2021 115/QĐ-STC 09-04-2021
7 Công văn số 101/UBND-KT ngày 25/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo tình hình vay, trả nợ năm 2020 và phương án vay, trả nợ năm 2021 2021 Biểu 02 101/UBND-KT 26-01-2021
8 V/v hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 110/STC-QLNS 19-01-2021
9 Kế hoạch Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2021. 2021 08/KH-STC 16-01-2021
10 Quyết định Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạchphát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 2021 166/QĐ-UBND 16-01-2021
11 Báo cáo Tình hình thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 và năm 2017 và các năm trở về trước của tỉnh Lạng Sơn 2020 Biểu số 06 600/BC-UBND 21-12-2020
12 Công khai ngân sách dành cho công dân dự toán năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 2020 Công khai ngân sách dành cho công dân dự toán năm 2021 tỉnh Lạng Sơn 19-12-2020
13 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn 2021 37/NQ-HĐND 15-12-2020
14 Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch tài chính-ngân sách nhà nước 3 năm 2021-2023. 2020 569/BC-UBND 07-12-2020
15 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2021 2020 755/BC-HĐND-KTNS 05-12-2020
16 Báo cáo Thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 2020 748/BC-HĐND-KTNS 05-12-2020
17 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ hai mươi Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI 2020 719/BC-HĐND 05-12-2020
18 Báo cáo Tài chính nhà nước tỉnh Lạng Sơn năm 2019 2020 56/BC-UBND 20-11-2020
19 Báo cáo của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm định dự thảo báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2021 – 2023 2020 187-BC/ĐĐ 16-11-2020
20 Thông báo Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2020 2020 618/TB-UBND 10-11-2020
21 Báo cáo Thuyết minh quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019 2021 490/BC-UBND 08-11-2020
22 Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán NSNN năm 2020 2020 234/QĐ-STC 02-11-2020
23 Quyết định Về việc công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 2020 233/QĐ-STC 02-11-2020
24 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán NSNN năm 2020 2020 224./QĐ-STC 23-10-2020
25 Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 30/7/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023. 2020 71/2020/TT-BTC 30-07-2020
26 Công văn số 1489/STC-QLNS ngày 22/7/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 2020 1489/STC-QLNS 22-07-2020
27 Về việc tình hình vay và trả nợ của chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm 2020 2020 779/UBND-KT 10-07-2020
28 Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách năm 2018 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh Lạng Sơn. 2020 236/BC-UBND 19-06-2020
29 Báo cáo Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, mục tiêu 6 tháng cuối năm 2020 2020 226/BC-UBND 16-06-2020
30 Hướng dẫn số 1011/STC-HD ngày 21/5/2020 của Sở Tài chính hướng dẫn về việc thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của chính phủ. 2020 1011/STC-HD 21-05-2020
31 V/v báo cáo tình hình vay năm 2019 và phương án vay, trả nợ năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2019 Biểu 01 118/UBND-KTTH 19-02-2020
32 Báo cáo Tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành năm 2019 2020 36/BC-STC 30-01-2020
33 Công văn số 125/STC-QLNS ngày 20/01/2020 của Sở Tài chính về việc hướng dẫn công tác khóa sổ và thực hiện quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019. 2020 125/STC-QLNS 20-01-2020
34 Quyết định Ban hành hệ thống mẫu biểu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2018 448/QĐ-UBND 09-03-2018
35 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2017 57/2017/QĐ-UBND 23-10-2017
36 Công văn số 1847/STC-QLNS ngày 10/9/2020 của Sở Tài chính về việc chi trả các đối tượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19. 2020 1847/STC-QLNS 10-09-0020