Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

V/v Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012

UBND TỈNH LẠNG SƠN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        SỞ TÀI CHÍNH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        

      Số:  398 A/KH - STC                              Lạng Sơn, ngày  24  tháng 4 năm 2012

 

                                                                                                   KẾ HOẠCH

                                                                  Thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012

 

Thực hiện Quyết định số 254/QĐ-UBND, ngày 08/3/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Chương trình tổng thể Cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020; Công văn số 149/SNV - CCHC ngày 23/3/2012 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng Chương trình tổng thể Cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.

          Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2012, cụ thể như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rà soát loại bỏ các thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành Tài chính; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, giảm thời gian, chi phí của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

          - Thực hiện các chủ trương, biện pháp về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan hành chính Nhà nước của cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính quản lý.

          - Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và ý thức tận tụy phục vụ nhân dân; xây dựng một nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.

          - Công tác cải cách hành chính phải được tiến hành một cách đồng bộ, thường xuyên, liên tục có trọng tâm, trọng điểm với những mục tiêu cụ thể, rõ ràng.

          - Tiến hành áp dụng có hiệu quả, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN 9001:2008; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu, duy trì có hiệu quả phần mền Văn phòng điện tử eOffice trong hoạt động của cơ quan.

            II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

          1. Cải cách thể chế

          - Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; phát huy dân chủ, huy động trí tuệ của cán bộ, công chức và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng để nâng cao chất lượng VBQPPL.

          - Thường xuyên rà soát và kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bãi bỏ, hủy bỏ, sửa đổi bổ sung, thay thế VBQPPL cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và quy định của pháp luật hiện hành.

          - Cụ thể hóa hệ thống các VBQPPL về các lĩnh vực quản lý Nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính.

          2. Cải cách thủ tục hành chính

          - Tiếp tục thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; Kế họach số 06/KH-UBND ngày 30/01/2012 của UBND tỉnh rà soát thủ tục hành chính năm 2012 trên địa bàn tỉnh.

          - Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong việc công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh theo quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh.

          - Tiếp tục rà soát cắt giảm, nâng cao chất lượng thủ tục hành chính, trên cơ sở căn cứ các VBQPPL mới ban hành, nhằm kịp thời điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không phù hợp, theo đúng yêu cầu thủ tục được quy định, đáp ứng nhu cầu thực tế của Sở.

          - Cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính đã được công bố, đảm bảo tính công khai, minh bạch và chính xác của thủ tục hành chính.

          - Thực hiện tốt Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh.

          3. Cải cách tổ chức bộ máy

          - Tiến hành rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế hiện có của các phòng chuyên môn thuộc Sở; trên cơ sở đó để điều chỉnh, sắp xếp lại nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ trống, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ. Đề xuất cơ quan chức năng bổ sung biên chế hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

          - Tiếp tục đổi mới lề lối làm việc. Rà soát lại Quy chế làm việc của cơ quan, sửa đổi, bổ sung kịp thời Quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình thực tế của Sở.

          - Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo thuận tiện cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp khi đến liên hệ giải quyết công việc.

          4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

          - Thực hiện nghiêm chế độ tuyển dụng, xét tuyển, bố trí, sử dụng phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường của cán bộ, công chức đảm bảo hoạt động hiệu quả.

          - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức hợp lý gắn với vị trí việc làm và chức năng, nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn thuộc Sở.

          - Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; tiếp tục chuẩn hóa, trang bị kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ, kiến thức văn hóa công sở; nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, công chức; có phầm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, có ý thức kỷ luật cao, tận tụy với công việc đảm bảo hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

          - Hàng năm thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, công chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời đảm bảo tính thống nhất các quy định về tiêu chuẩn chức danh, về sử dụng, đánh giá và quản lý cán bộ, công chức.

          - Thực hiện điều chuyển, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, công chức theo đúng quy định; chú trọng công tác dự nguồn, phát triển nguồn nhân lực kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành.

          - Thực hiện tốt các quy định về chế độ trách nhiệm, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức.

          5. Cải cách tài chính công

          - Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

          - Thực hiện tốt các chính sách thuế, tiền lương, tiền công, chính sách an sinh xã hội theo quy định của pháp luật.

          - Thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc theo đúng quy định của pháp luật.

          6. Hiện đại hóa nền hành chính

          - Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, trao đổi văn bản, tài liệu, qua hệ thống thư điện tử; duy trì có hiệu quả phần mền Văn phòng điện tử eOffice trong hoạt động của cơ quan.

          - Duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào giải quyết công việc; thường xuyên rà soát cải tiến hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tình hình thức tế của cơ quan, đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

          - Cập nhật và niêm yết kịp thời bộ thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung trên Trang điện tử cải cách hành chính của Sở Tài chính để nhân dân biết thực hiện và giám sát.

            III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CẢI CÁH HÀNH CHÍNH

(Có biểu Kế hoạch chi tiết cải cách hành chính năm 2012 của Sở kèm theo)

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ Kế hoạch này Lãnh đạo Sở được phân công phụ trách chỉ đạo Lãnh đạo các Phòng, Văn phòng, Thanh tra phân công cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2012, hoàn thành theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng và kịp thời gian.

Giao Chánh Văn phòng Sở theo dõi tiến độ thực hiện Kế hoạch này; chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện theo quy định.

          Trên đây là Kế hoạch cải cách hành chính năm 2012 của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn./.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như kính gửi;

- Lãnh đạo Sở Tài chính;

- Các phòng, Thanh tra, Văn phòng;

- Chánh, Phó Văn phòng Sở;

- Lưu VT, VP.

 

 

 

 

 

 

 

Triệu Thị Thuý Lan

 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).