Skip to main content

Toàn dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Cơ cấu tổ chức

Submitted by Ban biên tập Sở Tài chính on 19 January 2018

Tổ chức bộ máy

     A - LÃNH ĐẠO SỞ:

 

          Giám đốc:             Ông Nguyễn Quốc Toàn      

          Điện thoại:              0205.3875.646

          Email:                      nqtoan-06@langson.gov.vn

          P.Giám đốc:           Bà Nguyễn Anh Yến

          Điện thoại:              0205.3871.582

          Email:                      nayen@langson.gov.vn

          P.Giám đốc:           Ông Đỗ Đức Thịnh

          Điện thoại:               0205.3873.321

          Email:                      ddthinh-03@langson.gov.vn

          P.Giám đốc:             Ông Nguyễn Văn Lực

          Điện thoại:                0205.3870.143

          Email:                      nvluc@langson.gov.vn  

        B- CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

 

1. Văn phòng Sở

            Điện thoại:               0205.3870.144

            Phó Chánh văn phòng phụ trách:

            Ông:                         Đinh Trọng Hưng

            Điện thoại:                0205.3874.295

            Email:                      dthung-08@langson.gov.vn

            Phó Chánh văn phòng:

            Ông:                         Nguyễn Đức Toàn

            Điện thoại:               0205.3874.295

            Email:                      ndtoan@langson.gov.vn

            Phó Chánh văn phòng:

            Ông:                          Lộc Tiến Huy

            Điện thoại:                 0205.3878.355

            Email:                        lthuy@langson.gov.vn

2. Thanh tra Sở    

            Chánh thanh tra :

            Ông:                          Lê Hùng Cường    

            Điện thoại:                0205.3873.506

            Email:                      lhcuong@langson.gov.vn

            Phó Chánh thanh tra:

            Ông:                          Đào Văn Thành

            Điện thoại:                 0205.3875.191

            Email:                       dvthanh@langson.gov.vn

            Phó Chánh thanh tra:

            

            Điện thoại:                  0205.3875.191

            Email:                        @langson.gov.vn
        

3. Phòng Quản lý ngân sách

            Điện thoại:               0205.3871.580

           Trưởng phòng :

            Bà:                           Hoàng Thị Nương

            Điện thoại:               02053.873.580

            Email:                      nuonght@langson.gov.vn

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Đoàn Thị Hồng Nhung                       

            Điện thoại:              02053.873.473

            Email:                      dthnhung@langson.gov.vn

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                          Nguyễn Hồng Tám                          

            Điện thoại:              02053.700.368

            Email:                     nhtam@langson.gov.vn

4. Phòng Tài chính đầu tư

           Trưởng phòng:

            Ông:                         Lại Văn Toản

            Điện thoại:               

            Email:                      lvtoan@langson.gov.vn

            P.Trưởng phòng:

           Ông:                         Nguyễn Mạnh Linh          

            Điện thoại:               02053.775.070

            Email:                      nmlinh@langson.gov.vn

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                          Hoàng Hồng Nhung

            Điện thoại:              02053.775.070

            Email:                     hhnhung@langson.gov.vn

5. Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

            Trưởng phòng :

            Bà:                           Đinh Thị Vừng

            Điện thoại:               02053.877.056 

            Email:                      vungdt@langson.gov.vn       

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Giáp Thị Dung

            Điện thoại:               02053.871.581 

            Email:                      gtdung@langson.gov.vn                       

            P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Trần Thị Thu Hằng

            Điện thoại:                02053.871.581 

            Email:                      ttthang@langson.gov.vn

6. Phòng Quản lý giá, Công sản và Doanh nghiệp

           Trưởng phòng:

            Ông:                         Phạm Quang Thành

            Điện thoại:              02053.870.141

             Email:                      pqthanh@langson.gov.vn                                        

           P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Liễu Thị Yến

            Điện thoại:              02053.873.500       

            Email:                      ltyen@langson.gov.vn      

           P.Trưởng phòng:

            Bà:                           Đặng Thu Quyên

            Điện thoại:               02053.870.142

            Email:                      dtquyen-03@langson.gov.vn

           P.Trưởng phòng:

                               

            Điện thoại:               02053.870.142

            Email: