Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Submitted by Tổng biên tập on 12 April 2018
Ngày kết thúc góp ý

TỜ TRÌNH

Điều chuyển tài sản công gửi tại doanh nghiệp là nhà đá rửa 02 tầng

trên khu đất thu hồi Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn tại phố

Điềm He, xã Văn An, huyện Văn Quan cho UBND xã Văn An,

huyện Văn Quan, quản lý, sử dụng

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính, Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 1419/QĐ-UBND ngày 13/8/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Thương Mại Lạng Sơn, giao cho UBND huyện Văn Quan và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Văn Quan quản lý theo quy định;

Căn cứ Thông báo số 281/TB-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về kết luận giao ban Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (ngày 17/7/2017); Công văn số 1027/VP-KTTH ngày 30/3/2018 của Văn phòng UBND tỉnh V/v xem xét đề nghị điều chuyển tài sản của UBND huyện Văn Quan;

Sau khi xem xét Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 23/3/2018 của UBND huyện Văn Quan về việc đề nghị điều chuyển tài sản nhà đá rửa 02 tầng trên khu đất thu hồi của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn tại phố Điềm He, xã Văn An, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 54/CV-CTCPTM ngày 12/3/2018 của Công ty cổ phần Thương mại Lạng Sơn về việc đồng ý thực hiện bàn giao tài sản nhà đá rửa 02 tầng tại phố Điềm he, xã Văn An, huyện Văn Quan; Sở Tài chính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chuyển tài sản công là nhà đá rửa 02 tầng trên khu đất thu hồi Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn tại phố Điềm He, xã Văn An, huyện Văn Quan cho UBND xã Văn An, huyện Văn Quan, quản lý, sử dụng, cụ thể như sau:

1. Điều chuyển tài sản

- Nhà đá rửa 02 tầng