Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo kết quả bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Lạng Sơn do UBND tỉnh Lạng Sơn sở hữu

Thông tin Doanh nghiệp

Thực hiện Quyết định số 2219/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn;

Căn cứ Công văn số 537/2019/CV-IRS ngày 24/12/2019 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;

Ngày 18/12/2019, tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn,  Số 257, đường Trần Quang Khải, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, mở phiên đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn do UBND tỉnh Lạng Sơn sở hữu.

Kết quả cụ thể như sau:

1. Thông tin về phiên đấu giá.

- Số lượng cổ phần chào bán: 450.722 cổ phần

- Mức giá khởi điểm: 13.100 đồng/cổ phần.

2. Số lượng nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá.

- Số lượng nhà đầu tư tham gia đấu giá: 48 nhà đầu tư (nhà đầu tư trong nước).

- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 450.800 cổ phần

- Số tiền đặt cọc thu được: 590.548.000 đồng.

3. Kết quả đấu giá

- Số lượng nhà đầu tư bỏ phiếu hợp lệ: 48 nhà đầu tư

- Mức giá trúng cao nhất: 13.100 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phần chào bán: 450.722 cổ phần

- Tổng giá trị thu được từ cổ phần: 5.904.458.200 đồng

4. Tình hình thực hiện trả tiền mua cổ phần nhà nước của các nhà đầu tư.

Đến hết ngày 24/12/2019, tất cả 48 nhà đầu tư trúng giá đã nộp đầy đủ số tiền vào tài khoản của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, cụ thể:

- Số tiền đặt cọc đã thu: 590.548.000 đồng.

- Số tiền nộp thêm sau khi trúng đấu giá: 5.313.910.200 đồng.

- Tổng số tiền thu được: 5.904.458.200 đồng (Năm tỷ, chín trăm linh bốn triệu, bốn trăm năm mươi tám nghìn, hai trăm đồng).

          Người đại diên phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng Giao thông Lạng Sơn tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan và hoàn thành công tác thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định.

                                             

 

                                                                                                     Phòng Tài chính doanh nghiệp