Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Tài chính

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính    
Đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam    
Chương: 418        §éc LËp - Tù do - H¹nh Phóc    
               
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH   6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020    
               
  Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi    
  hành một số điều của luật ngân sách Nhà nước;    
  Căn cứ  thông tư số 90/2018/TT- BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài chính sửa đổi bổ sung một    
  số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn công khai ngân     
  sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ    
  Như sau:            
        Đơn vị tính triệu đồng    
    Dự toán năm 2020 Ước thực hiện 6 tháng  năm 2020 Ước  thực hiện/dự toán năm I(Tỷ lệ %) Ước thực hiện năm nay so cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)    
Nội dung    
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí            
1 Số thu khác 0 2033.2 0          204.05    
  Thu thẩm tra quyết toán công trình   2033.2            204.05    
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại   3007            115.41    
  Chi quản lý hành chính   2140.8            204.67    
  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   3007            115.41    
II Dự toán chi ngân sách nhà nước   12,456.90           6,057.90               48.63          197.73    
1 Chi quản lý hành chính   12,456.90           6,057.90               80.40          197.73    
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 8901.9 5327               59.84          116.48    
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 3555              730.90               20.56            81.26    
2 Chi đào tạo, bồi dưỡng          45.00                      -                       -                   -      
2.1              
               
               
                                     Ngày 09 tháng  7  năm 2020    
                  Người lập                     Thủ trưởng đơn vị      
               
               
              1
               
               
            Nguyễn Ngọc Hoa                       Nguyễn Anh Yến