Skip to main content
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II năm 2020 của Sở Tài chính

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
Chương: 418        §éc LËp - Tù do - H¹nh Phóc
           
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II  NĂM 2020
           
  Căn cứ nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi
  hành một số điều của luật ngân sách Nhà nước;
  Căn cứ  thông tư số 90/2018/TT- BTC ngày 28/9/2018 của Bộ tài chính sửa đổi bổ sung một
  số điều của thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn công khai ngân 
  sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
  Như sau:        
        Đơn vị tính triệu đồng
    Dự toán năm 2020 Ước thực hiện quý II  năm 2020 Ước  thực hiện/dự toán năm I(Tỷ lệ %) Ước thực hiện năm nay so cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
Nội dung
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí        
1 Số thu khác 0 493.5 0                  49.53
  Thu thẩm tra quyết toán công trình   493.5                    49.53
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại   646.2                    31.58
  Chi quản lý hành chính   2140.8                  204.67
  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ   646.2                    31.58
II Dự toán chi ngân sách nhà nước   12,456.90           3,146.10               25.26                158.12
1 Chi quản lý hành chính   12,456.90           3,146.10               38.24                158.12
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 8901.9 2974.5               33.41                124.93
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 3555              171.60                 4.83                  33.20
2 Chi đào tạo, bồi dưỡng          45.00                      -                       -                          -  
2.1          
           
           
                                     Ngày 09 tháng 7 năm 2020
                  Người lập                     Thủ trưởng đơn vị  
           
           
           
           
           
            Nguyễn Ngọc Hoa                       Nguyễn Anh Yến